Client Testimonials

Please read our client testimonials, they have been translated with Google Translate…

 

MARIANNE and CATO JONASSEN

A big thank you to Spaniamegler1!
 
After spending several vacations in Torrevieja, we chose the beginning of February 2016 to start the search for finding our holiday paradise for the whole family in the Alicante area.
 
We are a family of different interests, and after several searches on Finn, we contacted Spaniamegler1 to help us find the right place. At the beginning of the process, we provided a list of criteria that are important for us to be able to enjoy, including connection to city center, soccer field, newbuilding, pool key criteria.
 
Spaniamegler1 took these criteria with me and when I (Cato) came to Alicante I was very well received at the office. Here, Hans Kristian had done thorough preparations, and the meeting started by presenting various current homes. It would turn out to be a very rich day with five views at various locations in the Alicante area. I was on my way unsure whether the dream home would appear, but on the last impression there were inerties in relation to the criteria that me and my wife had put before I went down!
 
Back in the office, the contract was signed and I was informed about the further process of the purchase process. With the purchase contract in my suitcase I went home to Norway again. The rest of the purchase was to be carried out by means of a power of attorney to Spaniamegler1. We arranged what was notified of Spaniamegler1 by mail while taking care of all the practicals of NIE number, bank loan, bank account, contact with construction manager, electricity, Water, as well as notuarius in Spain. If we felt unsafe along the way, it was always possible to get Hans Kristian on the phone or mail. He followed us up in a very professional way, and we experienced us all the time very well taken care of.
 
After the purchase was completed, the good dialogue continued, and we feel comfortable and lucky to be able to help with renovation, keykeeping, purchasing of home appliances and furniture, writing of tax returns, etc. From team rules 1.
 
We would highly recommend Spaniamegler1 for the purchase of real estate in Spain.
 
Marianne and Cato Jonassen

En stor takk til Spaniamegler1!

Etter å ha tilbragt flere ferier i Torrevieja, valgte vi begynnelsen av februar 2016 å sette i gang søken etter å selv finne vårt ferieparadis for hele familien i Alicanteområdet.

Vi er en familie med ulike interesser, og etter flere søk på Finn kontaktet vi Spaniamegler1 for å hjelpe oss med å finne det rette stedet. Vi  oppgav i begynnelsen av prosessen en ønskeliste over kriterier som er viktig for at vi skal kunne trives, her var blant annet tilknytning til bysentrum, fotballbane, nybygg, basseng viktige kriterier.

Spaniamegler1 tok disse kriterieriene med seg og da jeg (Cato) kom ned til Alicante ble jeg svært godt tatt i mot på kontoret. Her hadde Hans Kristian gjort grundige forberedelser, og møtet startet med at ulike aktuelle bosteder ble presentert.  Det skulle vise seg å bli en svært innholdsrik dag med fem visninger på ulike steder i Alicanteområdet. Jeg var underveis usikker på om drømmeboligen vil dukke opp, men på siste visning ble det innertier i forhold til kriterier som meg og min kone hadde satt før jeg dro ned!

Tilbake på kontoret ble kontrakten signert, og jeg ble informert om den videre gangen i kjøpsprosessen. Med kjøpskontrakten i kofferten dro jeg hjem til Norge igjen. Resten av kjøpet skulle gjennomføres ved hjelp av fullmakt til Spaniamegler1. Vi ordnet det som ble gitt beskjed om fra Spaniamegler1 på mail, mens de tok seg av alt det praktiske fra NIE-nummer, banklån, bankkonto, kontakt med byggleder, strøm, vann, samt notuarius i Spania. Om vi følte oss usikre underveis i prosessen var det alltid mulig å fa tak i  Hans Kristian på telefon eller mail. Han fulgte oss opp på en meget profesjonell måte, og vi opplevde oss hele tiden særdeles godt ivaretatt. 
 
Etter at selve kjøpet var gjennomført har den gode dialogen fortsatt, og vi føler oss betrygget og heldige som kan få hjelp til renovering, keykeeping, kjøp av hvitevarer og møbler, skriving av selvangivelse m.m. fra Spaniamegler1.
 
Vi vil på det varmeste anbefale Spaniamegler1 til kjøp av eiendom i Spania.

Marinanne og Cato Jonassen

___________________________________________________________________________________________________________________________________

BENTE and ROY HAGEN

Without Spaniamegler1, no apartment in Spain
 
We have vacationed a lot in Spain. Both on the mainland and on the islands belonging to this beautiful country, and Spain is the ultimate holiday country for us. We have long been dreaming of our own holiday home in warmer areas, and we have talked about this when we have sat on the terrace in the cabin and we have reported bad weather for another 2 weeks.
 
Our Spain dream started really after the summer vacation last year, with a search on Finn.no. Found many nice apartments there and found one that we immediately got a good feel for. We therefore called Spaniamegler1 in Steinkjer, who was the provider of this apartment, and after a nice conversation with Knut Erik, we were told that Spaniellger1 would have a stand at a fair at Telenor Arena, with the theme "Housing abroad". We went to the fair and found Knut Erik and was presented to one of the property advisors in Spaniamegler1, Hans Kristian, who was the one who had taken the pictures of the apartment we had seen on Finn.no. It was fun talking to him who had actually been in the apartment.
 
All the exhibitors at the fair told us that it is not possible to look at prospects, and everyone advised us to go on a tour, visit the brokerage's own pages, and not only Finn.no.
 
When we got home from the fair, we received several emails from several brokerage companies with different prospects and offer tours, but we were not in doubt. It was Spaniamegler1 who had made us most interested and so we chose to go on a tour with them.
 
In November 2015 we went on the show and everything practical from booking flights, airport pickup and not least booking of hotels in Alicante was arranged by Spaniamegler1. Absolutely amazing!
 
For 4 days, we were driven around in different places between Alicante and Torrevieja. Would take us quite a while to get so famous along the Costa Blancas south on our own. We were very impressed with the knowledge Hans-Kristian and Roar had about places we drove past and to. We saw many nice homes, but it was the one we had seen online before we left, we ended up. It was absolutely magical when we got into this apartment, and it was even better than we had imagined. And that it is located in the beautiful area of Gran Alacant was a decisive factor for the purchase. So the smartest thing you do if you intend to buy an apartment in Spain is to join a tour. The location can not always be displayed on pictures, and it does not matter if the apartment is never so great, if everything around the area does not work when you need to be there.
 
Spaniamegler1 has in addition to arranging all the practicalities in relation to the purchase of the apartment, also for renovation. We wanted some change and got good and smart advice and tips on the way. In addition, we also received assistance in purchasing furniture. Spaniamegler1 is even in place and will receive when our furniture arrives. Incredibly good. So now we are looking forward to heading to Alicante and enjoying our first holiday in just 9 days :)
 
Thank you so much to everyone in Spaniamegler1, and especially thanks to Hans Kristian, Roar, Petter, Ralph, Odd Harald and Knut Erik who made it possible for us to buy a home in Spain.
 
Best regards from Bente and Roy Hagen

Uten Spaniamegler1, ingen leilighet i Spania

Vi har feriert mye i Spania. Både på fastlandet og på øyene som tilhører dette flotte landet, og Spania er for oss det ultimate ferielandet. Vi har lenge gått med en drøm om egen feriebolig i varmere strøk, og spesielt har vi snakket om dette når vi har sittet på terrassen på hytta og det har blitt meldt dårlig vær i enda 2 uker.

Vår Spania-drøm startet for alvor etter sommerferien i fjor, med leting på Finn.no. Fant mange lekre leiligheter der, og fant en som vi umiddelbart fikk en god følelse for. Vi ringte derfor til Spaniamegler1 i Steinkjer, som sto som tilbyder av denne leiligheten, og etter en hyggelig samtale med Knut Erik, fikk vi vite at Spaniamelger1 skulle ha stand på en messe på Telenor Arena, med temaet «Bolig i utlandet». Vi dro på messen og traff der Knut Erik og ble presentert for en av eiendomsrådgiverne i Spaniamegler1, Hans Kristian, som var den som hadde tatt bildene av leiligheten vi hadde sett på Finn.no. Det var moro å snakke med han som faktisk hadde vært i leiligheten.

Alle tilbyderne på messen fortalte oss at det ikke går an kun å se på prospekter, og alle rådet oss til å dra på en visningstur, samt gå inn på meglerselskapenes egne sider, og ikke bare på Finn.no.

Da vi kom hjem fra messen, fikk vi flere e-poster fra flere meglerselskaper med ulike prospekter og tilbud om visningsturer, men vi var ikke i tvil. Det var Spaniamegler1 som hadde gjort oss mest interesserte, og derfor valgte vi å dra på visningstur med dem.

I november 2015 dro vi på visningsturen, og alt det praktiske fra å bestille flybilletter, henting på flyplassen og ikke minst booking av hotell i Alicante, var ordnet av Spaniamegler1. Helt utrolig bra!

I 4 dager, ble vi kjørt rundt på forskjellige steder mellom Alicante og Torrevieja. Ville tatt oss ganske lang tid å bli så kjent langs Costa Blancakysten syd på egen hånd. Vi ble veldig imponerte over kunnskapen Hans-Kristian og Roar hadde om steder vi kjørte forbi og til. Vi så mange fine boliger, men det var den ene vi hadde sett på nettet før dro vi, vi endte opp med. Det var helt magisk da vi kom inn i denne leiligheten, og den lå enda bedre til enn det vi hadde forestilt oss. Og at den ligger i det flotte området Gran Alacant var en avgjørende faktor for kjøpet. Så det smarteste du gjør om du tenker å kjøpe leilighet i Spania, er å bli med på en visningstur. Beliggenheten kan jo ikke alltid vises på bilder, og det hjelper jo heller ikke om leiligheten er aldri så flott, om ikke alt rundt i området fungerer når du skal være der.

Spaniamegler1 har i tillegg til å ordne alt det praktiske i forhold til kjøpet av leiligheten, også stått for oppussingen. Vi ønsket noen forandringer, og fikk gode og smarte råd og tips på veien. I tillegg fikk vi også hjelp til innkjøp av møbler. Spaniamegler1 er til og med på plass og tar i mot når møblene våre ankommer. Utrolig bra. Så nå gleder vi oss veldig til å sette kursen mot Alicante og nyte vår første ferie om bare 9 dager :)

Så en stor takk til alle i Spaniamegler1, og spesielt takk til, Hans Kristian, Roar, Petter, Ralph, leder Odd Harald og Knut Erik som gjorde det mulig for oss å kjøpe en bolig i Spania.

Vennlig hilsen fra Bente og Roy Hagen
_______________________________________________________________________________________

Anne-Mai and Tom Gunnar Bratsberg

Wishing to own a holiday home in Spain, a dream we have had for many years.
 
We checked the internet and came across an ad of Spaniamegler1. We therefore sent an inquiry
The office in Norway which forwarded this to the office in Spain. It did not take many days before we were contacted by Odd Harald Sørhaug.
 
A tour was held at the beginning of September 2015. We were met by Hans Kristian Haug at Alicante airport. From there we went to the Alicante office where we received a thorough review of the purchase of housing in Spain and what Spain's rules1 could assist. Was then driven to a hotel where everything was arranged for a great experience.
 
We had a desire to look at townhouses and it should be central. Hans Kristian had arranged a proper tour and we watched 4-5 townhouses within the price range we had set. Unfortunately, the correct feeling of stomach bleed. We experienced Spaniamegler1 and Hans Kristian as extremely professional and honest. When we did not find the right house, we sat down for a new review.
 
It was decided that we went a little bit on a budget, and after a rest day and sightseeing in Alicante we were once again on wheels. Hans Kristian took us to Euromarina's apartments in La Zenia. After a tour and a nice chat with Euromarina, the purchase was a fact. Spaniamegler1 was with all the time and made the purchase very safe for us. What we did not understand because of language translated Hans Kristian to us.
 
In the time that followed, Spaniamegler1 made a formidable job. They have arranged everything from creating an account, their own lawyers have arranged everything legal for us, and we have always participated in the processes from Norway.
 
We will also praise Spaniamegler1 with follow-up and contact after the purchase is in box. They are always available to us. They helped us with the purchase of furniture to be present when the furniture was delivered.
 
We are very pleased with how Spaniamegler1 has helped us and we see them as very professional and have a vast knowledge of Spain.
 
We strongly recommend using Spaniamegler1 for the purchase of real estate in Spain.
 
Anne-Mai and Tom Gunnar Bratsberg

Ønske om eget feriested i Spania, en drøm vi har hatt i mange år.

Vi sjekket internett og kom over en annonse av Spaniamegler1. Vi sendte derfor en henvendelse til 
kontoret i Norge som videresendte denne til kontoret i Spania. Det tok ikke mange dagene før vi ble kontaktet av Odd Harald Sørhaug.

Det ble avtalt visningstur i begynnelsen av september 2015. Vi ble møtt av Hans Kristian Haug på Alicante flyplass. Derfra gikk turen til kontoret i Alicante hvor vi fikk en grundig gjennomgang av kjøp av bolig i Spania, og hva Spaniamegler1 kunne bistå med. Ble så kjørt til hotell hvor alt var tilrettelagt for en flott opplevelse.

Vi hadde et ønske om å se på rekkehus og det skulle være sentralt. Hans Kristian hadde ordnet en skikkelig rundtur, og vi så på 4-5 rekkehus innenfor prisklassen vi hadde satt. Dessverre uteble den riktige magefølelsen. Vi opplevde Spaniamegler1 og Hans Kristian som særdeles profesjonelle og ærlige. Da vi ikke fant det riktige huset, satte vi oss ned for en ny vurdering.

Det ble så bestemt at vi gikk litt opp i budsjett, og etter en hviledag og sightseeing i Alicante var vi atter en gang på hjul. Hans Kristian tok oss med til Euromarina sine leiligheter i La Zenia. Etter en omvisning og en hyggelig prat med Euromarina var kjøpet et faktum. Spaniamegler1 var med hele tiden og gjorde kjøpet veldig trygt for oss. Det vi ikke skjønte pga språk oversatte Hans Kristian for oss.

I tiden som fulgte gjorde Spaniamegler1 en formidabel jobb. De har ordnet alt fra å opprette konto, deres egne advokater har ordnet alt det juridiske for oss, og vi har hele tiden vært med i prosessene fra Norge.

Vi vil også berømme Spaniamegler1 med oppfølging og kontakt etter at kjøpet er i boks. De er alltid tilgjengelig for oss. De har hjulpet oss med kjøp av møbler til å være tilstede når møblene ble levert.

Vi er meget fornøyde med hvordan Spaniamegler1 har hjulpet oss, og vi ser dem som veldig profesjonelle og sitter med en enorm kunnskap om Spania.

Vi kan på det varmeste anbefale å bruke Spaniamegler1 til kjøp av bolig/eiendom i Spania.

Anne-Mai og Tom Gunnar Bratsberg
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Elisabeth and Benjamin Asplund

After a few years of thinking about buying an apartment in Spain, we decided to consider this near summer 2015. After surfing the web and looking at some prospects we found Spaniamegler1. This suited us well since we were going to spend a few days in Alicante where they have an office.
 
We chose to enter the office where we were met by Odd Harald Sørhaug who could directly answer some basic questions regarding the purchase of an apartment in Spain. In addition, Hans Kristian Haug was in the office and had time for a review of the type of apartment and location that could be applicable. This started the part that impressed us the most. First, Hans Kristian spent a couple of hours on a good interview round what we wanted to prioritize on the type of apartment and location, followed by two full days exploring 4-5 prospects that matched our criteria.
 
The thorough assessment of the current prospectus and good follow-up with the tour resulted in our rapid finding of an apartment that was at the center of the sign on which we signed a purchase agreement. There was something unusual with signatures of gross proxies to broker's lawyer, but everything was handled safely and with good results.
 
It was also very positive that the developer Euromarina appeared to be very serious and with a high level of service.
 
After several visits to the apartment we can find that both the buying process and the purchase were very successful!
 
We highly recommend Spaniamegler1!
 
Elisabeth and Benjamin Asplund
 

Etter et par år med tanker om å kjøpe en leilighet i Spania bestemte vi oss for å vurdere dette nærmere sommeren 2015. Etter å ha surfet litt rundt på nettet og sett på noen prospekter fant vi fram til Spaniamegler1. Dette passet oss bra siden vi skulle feriere noen dager i Alicante hvor de har kontor.

Vi valgte å stikke innom kontoret hvor vi ble møtt av Odd Harald Sørhaug som på direkten kunne gi svar på noen grunnleggende spørsmål ved kjøp av leilighet i Spania. I tillegg var Hans Kristian Haug på kontoret og hadde tid til en gjennomgang av hvilke type leilighet og lokasjon som kunne være aktuelt. Med dette startet den delen som imponerte oss mest. Først brukte Hans Kristian et par timer på en god intervjurunde på hva vi ønsket å prioritere av type leilighet og beliggenhet, deretter fulgte to hele dager med befaring på 4-5 prospekt som passet våre kriterier.

Den grundige vurderingen av aktuelle prospekt og god oppfølging med omvisning, resulterte i at vi raskt fant en leilighet som var midt i blinken, hvorpå vi signerte en kjøpsavtale. Det var noe uvant med signeringer av vide fullmakter til meglers advokat, men alt ble håndtert trygt og med godt resultat.

Det var også veldig positivt at utbyggeren Euromarina framstod som veldig seriøse og med høy servicegrad.

Etter flere besøk i leiligheten kan vi konstatere at både kjøpsprosessen og kjøpet var veldig vellykket!

Vi anbefaler Spaniamegler1 på det varmeste!

Elisabeth og Benjamin Asplund
_______________________________________________________________________________________

Simen Hannestad and Tove Laeskogen

After many years of dream about our own apartment in Spain, we contacted Spaniamegler1. We had a selection process when there were brokers / agents for these, there were many of them. We called and agreed time for the tour.
 
At the airport Hans Kristian met us. He took us to the office where we together with a little snack talked a bit about wishes and expectations. Already, Odd Harald agreed that the area around Quesada could be applicable to us.
 
After two or three days of views in relevant areas, the choice fell on Quesada (Odd Halald got right ...) and became one of Euro Marinas apartments (a major developer in Quesada).
 
In cooperation with Spaniamegler1 and Euro Marina, furniture and appliances were ordered - and everything was in place when we took over the apartment in February -16.
 
Spaniamegler1 arranged all the practical in Spain with a joint, own account in Spanish bank, insurance, water and electricity. We who lived in Norway were very confident that everything in connection with the purchase was safe.
 
After the acquisition there have been little things we have wanted to correct. Here, both Spaniamegler1 and Euro Marina have followed up well and everything has been remedied in a good way. Petter in Spaniamegler1's property service has helped us with the installation of water purge filters - something we are very happy with - now it's time to carry drinking water!
 
Finally, we would like to thank Hans Kristian, Odd Harald, Natalia and Petter in Spaniamegler1, as well as Geli for Euromarina for good cooperation in the process of acquiring our own apartment in Spain.
 
Simen Hannestad and Tove Laeskogen

Etter mange års drøm om egen leilighet i Spania tok vi kontakt med Spaniamegler1. Vi hadde en utvelgelsesprosess når det gjalt meglere/agenter for disse fantes det mange av. Vi ringte og avtalte tid for visningstur.

På flyplassen møtte Hans Kristian oss. Han tok oss med til kontoret hvor vi sammen med en liten matbit snakket litt om ønsker og forventninger. Allerede da kom Odd Harald inn på at området rundt Quesada kunne være aktuelt for oss.

Etter to- tre dager med visninger i aktuelle områder falt valget på Quesada (Odd Halald fikk rett…), og det ble en av Euro Marinas leiligheter (en storutbygger i Quesada).

I samarbeid med Spaniamegler1 og Euro Marina ble det bestilt møbler og hvitevarer, - og alt var på plass da vi overtok leiligheten i februar -16.

Spaniamegler1 ordnet alt det praktiske i Spania med skjøte, egen konto i spansk bank, forsikring, vann og strøm. Vi som satt hjemme i Norge var veldig trygge på at alt i forbindelse med kjøpet var i trygge hender.

Etter overtagelsen har det vært småting vi har ønsket å rette på. Her har både Spaniamegler1 og Euro Marina fulgt godt opp og alt har blitt utbedret på en god måte. Petter i Spaniamegler1’s eiendomsservice har hjulpet oss med installering av vannrensefilter – noe vi er veldig fornøyde med – nå er det slutt på å bære drikkevann!

Til slutt vil vi få takke Hans Kristian, Odd Harald, Natalia og Petter i Spaniamegler1, samt Geli for Euromarina for godt samarbeid i prosessen med å skaffe oss egen leilighet i Spania.

Simen Hannestad og Tove Laeskogen

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Robin Pedersen and Hellen Bringslimark Pedersen

Our house in Spain!
 
We have long had the dream of houses in warmer areas, but Florida, as we have visited several times, is so infinitely far away, even when it comes to time differences. It's not possible to go there just for a weekend visit. Therefore, the nose was pointed in Spanish direction. We know more in our area that has bought houses south of Alicante, so this was an interesting area.
 
Surfing the web to look at various available houses on the market, gave many demands: beachfront, sea view, proximity to the center, palm garden, three bedrooms, garage space, pool, etc. etc. And we had published a prospect of several interesting houses We wanted to look at.
 
Thursday 7 May 15, we sat on the plane. We were going to showcases in Spain. At the airport in Alicante, we met a nice trotter, Hans Kristian, from "Spaniamegler1". He drove us to the hotel in Alicante and suited us there the following morning. Most of our prospects were sold in advance, and we were told that price and condition often hung together. Then the tour started from house to house, along with Mirko who is the keyholder. The one house was worse than the other, but there were also some twists sometimes. We started to get tired when we finally left with 3-4 places we would see again the next day, when Mirko wondered if we wanted to see the townhouse they had received the night before. But it was a bit weird, we heard. Thirdly, the bedroom was on the roof, and one had to get out of the house to get up there. Well we went there
.... And was met with birdsong from a green lung between the houses. The entrance hall with glass porch, led into a cozy furnished living room, large bathroom with plenty of closet space, built-in wall cabinet in the bedrooms downstairs, lots of kitchen equipment, well thought-out room on the roof terrace, garden on both sides of the house.
 
Do we need to say we felt we had come home? We did not go to any other house the next day but came to see us again. Then we put the paper mill on, and 6 weeks later our glory was! In fact, one day earlier than expected, we could call owners of a house in Spain. We felt taken care of all the way. That all communication was done in Norwegian was really great!
 
We now have a keyholder who corrects things along our way, if we wish, we will get help from "Spaniamegler1"'s own lawyers to write tax returns and it provides extra security.
 
Robin Pedersen and Hellen Bringslimark Pedersen

Spaniahuset vårt!

Vi har lenge hatt drømmen om hus i varmere strøk, men Florida, som vi har besøkt flere ganger, er så uendelig langt unna, også når det gjelder tidsforskjell. Det er ikke mulig å reise dit, bare for et helgebesøk. Derfor ble nesen pekt i Spansk retning. Vi kjenner flere i vårt nærområde som har kjøpt hus sør for Alicante, så dette var et interessant område.

Surfing på nettet for å titte på forskjellige ledige hus på markedet, ga mange krav: Strandnært, havutsikt, nærhet til senter, palme i hagen, tre soverom, garasjeplass, basseng, osv. osv. Og vi hadde skrevet ut prospekt på flere interessante hus vi ønsket å se på.

Torsdag 7 mai ­15, satte vi oss på flyet. Vi skulle på visningshelg i Spania. På flyplassen i Alicante, møtte vi en hyggelig trønder, Hans Kristian, fra «Spaniamegler1». Han kjørte oss til hotellet i Alicante og henta oss der morgenen etter. De fleste prospektene våre var jo solgt fra før, og vi fikk jo klar beskjed om at pris og tilstand hang ofte nøye sammen. Så startet rundturen fra hus til hus, sammen med Mirko som er keyholder. Det ene huset var verre enn det andre, men det var jo også noen svisker innimellom. Vi begynte å bli slitne da vi tilslutt satt igjen med 3­-4 steder vi ville se enda en gang dagen etter, da Mirko lurte på om vi ville se det rekkehuset de hadde fått inn kvelden før. Men det var litt rart, fikk vi høre, for det tredje soverommet lå på taket, og man måtte ut av huset for å komme opp dit. Vel,vi dro dit.
....Og ble møtt med fuglesang fra en grønn lunge mellom husene. Inngangspartiet med glassveranda, førte inn til en hyggelig møblert stue, stort bad med masse skapplass, innbygde veggskap på soverommene nede, masse utstyr på kjøkkenet, godt gjennomtenkt romløsning på takterrassen, hage på begge sidene av huset.

Trenger vi si at vi følte at vi var kommet hjem? Vi dro ikke til noen andre hus neste dag, men kom for å se oss om nok en gang. Så satte vi papirmølla igang, og 6 uker etterpå var herligheten vår! Faktisk en dag tidligere enn forespeilet, kunne vi kalle oss eiere av et hus i Spania. Vi følte oss ivaretatt hele veien. At all kommunikasjon foregikk på norsk, var skikkelig flott!

Vi har nå en keyholder som utbedrer ting underveis etter vårt ønske, om vi ønsker det får vi hjelp av «Spaniamegler1»s egne advokater for å skrive selvangivelse, og det gir en ekstra trygghet.

Robin Pedersen og Hellen Bringslimark Pedersen

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Monica and Øystein Lægreid

We had decided to buy real estate on the Costa Blanca, but had very limited knowledge about buying and selling real estate in Spain. We snapped around and talked to more brokers and we chose to move on with Spaniamegler1 because they were concerned with our needs / wishes and gave us a sense of security.
 
We outlined our wishes and were taken to many relevant objects and got good advice and waving along the way. After a review, we made a shortlist and we received a good presentation round before we ended up with our "dream box".
 
Throughout the purchase process, we have felt well taken care of and conducted through all the Spanish formalities in a very good and professional manner. The creation of bank accounts, insurance, contracts and joins and visits to the notary were fixed. With the help of Natalia we have gotten up the Spanish testament, approved by the notary so that everything becomes easier once in the future.
 
After the purchase was in the harbor, the good dialogue continued so that we have always felt safe and well taken care of everything that was done.
 
We can safely recommend Norwegians without experience with the purchase of real estate in this region to choose Spaniamegler1.
 
Monica and Øystein Lægreid, Sarpsborg
 

Vi hadde bestemt oss for å kjøpe eiendom på Costa Blanca, men hadde svært begrenset kunnskap om kjøp og salg av eiendom i Spania. Vi snuste rundt og snakket med flere meglere, og vi valgte å gå videre med Spaniamegler1 fordi de var opptatt av våre behov/ønsker, og ga oss en trygghetsfølelse.

Vi skisserte våre ønsker, og ble tatt med rundt til mange aktuelle objekter og fikk gode råd og vink underveis. Etter en gjennomgang laget vi en shortlist, og vi fikk på ny en god presentasjonsrunde før vi endte opp med vår «drømmecasa».

Gjennom hele kjøpsprosessen har vi følt oss godt ivaretatt og geleidet gjennom alle de spanske formalitetene på en veldig god og profesjonell måte. Opprettelse av bankkonto, forsikringer, kontrakter og skjøter samt besøk hos notarius ble fikset. Med hjelp av Natalia har vi fått satt opp Spansk testamente, godkjent av notarius slik at alt blir enklere en gang i fremtiden.

Etter at selve kjøpet var i havn fortsatte den gode dialogen slik at vi hele tiden har følt oss trygge og godt ivaretatt på alt som ble gjort.

Vi kan trygt anbefale nordmenn uten erfaringer med kjøp av eiendom i denne regionen å velge Spaniamegler1.

Monica og Øystein Lægreid, Sarpsborg
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Rolf W. Aarflot

For several years I have been thinking of buying an apartment in Spain. I probably did as many others and used the internet and Finn.no diligently. By chance, I saw an ad of Spaniamegler1, it really awakened my interest. Took a phone to the office in Norway, and after that conversation I had decided, should I buy an apartment it would be through Spanielsgler1.
 
At the end of August 2015 there was a tour, everything was arranged, air tickets came by mail, picked up at the airport, drove to the hotel. Everything that could be done for the trip to be successful was done and well. The day after it was view, 5-6 apartments were looked at and everyone was good in their way. It was the stomach feeling that decided, after a few rounds of broker and seller, the purchase was in box.
 
Spaniamegler1 fixed everything, with its own lawyers being joined, the creation of an account in Spanish bank, electricity, water and everything in connection with the purchase arranged.
 
After the purchase, I wanted to change the floor tiles and have a new air conditioner. This was also arranged by Spaniamegler1 in the best possible way at the agreed time and price. I would also like to praise Spaniamegler1`s Real Estate Service for brilliant help with the installation of internet and television signals in addition to the air conditioner and tiles.
 
I would highly recommend using Spaniamegler1 for the purchase of real estate in Spain. Could possibly be any other companies that are nearby, but it will overwhelm me if anybody is better.
 
A big thank you to all of you in Spaniamegler1.
 
Rolf W. Aarflot

I flere år har jeg tenkt på å kjøpe en leilighet i Spania. Jeg gjorde sikkert som mange andre og brukte internett og Finn.no flittig. Av ren tilfeldighet så jeg en annonse av Spaniamegler1, den vekket for alvor min interesse. Tok en telefon til kontoret i Norge, og etter den samtalen hadde jeg bestemt meg, skulle jeg kjøpe leilighet ville det bli gjennom Spaniamegleren1.

I slutten av august 2015 var det visningstur, alt ble ordnet, flybilletter kom på mail, hentet på flyplassen, kjørt til hotellet. Alt som kunne gjøres for at turen skulle bli vellykket ble gjort og vel så det. Dagen etter var det visning, 5-6 leiligheter ble sett på og alle var bra på sin måte. Det var magefølelsen som avgjorde, etter noen runder med megler og selger var kjøpet i boks. 

Spaniamegler1 fikset alt, med egne advokater ble skjøtet, opprettelse av konto i spansk bank, strøm, vann og alt i forbindelse med kjøpet ordnet. 

I etterkant av kjøpet ville jeg bytte gulvfliser og ha nytt klimaanlegg, dette ble også ordnet av Spaniamegler1 på aller beste måte til avtalt tid og pris. Jeg vil også berømme Spaniamegler1`s EiendomsService for strålende hjelp med installering av internett og tv-signaler i tillegg til klimaanlegget og flisene.  

Jeg vil på det varmeste anbefale å bruke Spaniamegler1 til kjøp av eiendom i Spania. Kan muligens være noen andre firmaer som er i nærheten like gode, men det vil overaske meg stort om noen er bedre.

En stor takk til dere alle i Spaniamegler1.

Rolf W. Aarflot

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Egil, Evy and Karianne Fjellstad

Ski on March 3, 2016
 
My wife and I have rented a holiday apartment in Orihuela Costa in the late summer. We have added this to a car trip in Europe and have wanted to come back also to other seasons, so last summer we found out that it might be time to get something more permanent. So we started to follow Finn.no. Suddenly there was an apartment, the house of the one we rented. We contacted Spaniamegler1, who lives in Steinkjer and agreed with a broker in Spain the week after, so it was not time for a car so we flew down. Our daughter Karianne was with, so we rented a car at the airport even though the broker was willing to meet us there.
 
When we met broker we were told that the apartment we originally wanted to look at was sold the day before but that they had a similar in the same area so if we wanted to join, they would love to show us this one. Ok we sat in the car and were driven first to the pool area, then to the apartment. Which turned out to be "better" according to. Our needs and wishes than the one we should see. After a small discussion in the family, we agreed that we would go for this. The broker picked us up in the car and drove to the office in Alicante where we met Odd Harald Sørhaug who explained everything we needed to know about owning property in Spain, inheritance etc. We signed a temporary contract and paid a symbolic advance to get the apartment taken Out of the open market. Then we were driven back to start (one-hour trip).
 
The next meeting was with Odd Harald in Santa Pola for a visit to the Notary Public, where a power of attorney was convened. Bank account in Spain etc. After a couple of days, we wondered if we could look at the apartment again; There was no problem, man and keys appeared at the agreed time,
 
Back in Norway, we thought about what we wanted to change in the apartment, and forwarded it to Odd Harald as a prize, and after confirmation from us, we made changes. April 14th, we set ourselves in the car with Spain as a goal to see that everything works as desired, something we are sure and officially take over the apartment.
 
With the preliminary treatment of us as a customer, we can safely recommend others to contact service-minded people in Spaniamegler1. We have been closely followed up throughout the process and have felt confident that both our interests and all formalities have been well taken care of.
With regards to Egil Fjellstad, Evy Fjellstad and Karianne Fjellstad
 

Ski den 3. Mars 2016

Min kone og jeg har i flere år leid ferieleilighet I Orihuela Costa på sensommeren. Vi har lagt dette til en biltur i Europa og har ønsket å kunne komme tilbake også til andre årstider, så sist sommer fant vi ut at det kanskje var på tide å få noe mer permanent. Så vi begynte å følge med på Finn.no. Plutselig lå det ute en leilighet, maken til den vi har leid. Vi kontaktet Spaniamegler1 som holder til i Steinkjer og avtalte møte med megler i Spania uken etter, så da var det ikke tid til bil så vi fløy ned. Vår datter Karianne var med, så vi leide bil på flyplassen selv om megler var villig til å møte oss der.


Da vi møtte megler fikk vi beskjed om at den leiligheten vi opprinnelig ville se på var solgt dagen før, men at de hadde en tilsvarende i samme område, så hvis vi ville bli med så ville de gjerne vise oss denne. Ok vi satte oss i bilen og ble kjørt først til bassengområdet, så til leiligheten. Som viste seg å være “bedre” ihht. våre behov og ønsker enn den vi skulle sett. Etter en liten diskusjon i familien ble vi enige om at dette ville vi gå for. Megleren hentet oss i bilen og kjørte til kontoret I Alicante hvor vi traff Odd Harald Sørhaug som forklarte alt vi behøvde å vite om det å eie eiendom i Spania, arveforhold osv. Vi skrev en midlertidig kontrakt og betalte et symbolsk forskudd for å få leiligheten tatt ut av det åpne markedet. Så ble vi kjørt tilbake til start (en times tur).

Neste møte var med Odd Harald i Santa Pola for besøk hos Notarius Publicus hvor det ble ordnet med fullmakter ift. bankkonto i Spania etc. Etter et par dager lurte vi på om vi kunne se på leiligheten en gang til; Det var ingen problem, mann og nøkler dukket opp til avtalt tid, 
 
Tilbake i Norge tenkte og tegnet vi opp hva vi ville forandre på i leiligheten, og videresendte dette til Odd Harald som innhentet priser, og etter bekreftelse fra oss satte i gang med avtalte endringer. 14. april setter vi oss i bilen med Spania som mål for å se at alt fungerer etter ønsker, noe vi er sikker på og offisielt overta leiligheten.
 
Med den foreløpige behandlingen av oss som kunde kan vi trygt anbefale andre å ta kontakt med serviceinnstilte personer i Spaniamegler1. Vi har blitt tett fulgt opp i hele prosessen og har følt oss trygge på at både våre interesser og alle formaliteter har blitt godt ivaretatt.

Med hilsen Egil Fjellstad, Evy Fjellstad og Karianne Fjellstad

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wenche and Johannes Øydvin

I wanted to buy our house in Spain, I searched the internet. There were several companies that could help us with this, but I got good contact with Spaniamegler1. Me arranged a tour with them, when the day came to Alicante, where I met by Spaniamegler1 representative. They then arranged accommodation for us and had to make arrangements for views of different houses, in addition, I had sent a prospect that I wanted to see.
 
I had enough effective days of viewing and traveled home to evaluate the different options, with me I had offered a new tour if I wanted it. After enough rounds, I found out that I had found the house that wanted to bet. Me contact Spaniamegler1 in order to share this, they arrange for takeover by appointment. All papers in connection with the takeover of each order, bank connection, permanent deduction for expenses incurred as a consequence of ownership abroad, as arranged by the Spaniards rules1. I am very pleased with the way they have arranged this stuff for us.
 
When I had overtaken the house, all the paper that was necessary was underlined, I agreed to meet and meet in Spain. Flight tickets were arranged and I got down. Me met at the airport and transported to our new house, keys were handed over and I received information that was naughty.
 
I had some small things I wanted to arrange, Spaniamegler1 had a company they could recommend that I use for this. I am very pleased with the recommendation, they have done work for us at the agreed time and price. CSR Property Services & Management at Carlos (and Eduardo). They are also our key holder.
Spaniamegler1 has also offered assistance in completing a self-announcement in Spain, and I would like to thank you.
 
I am very pleased with the purchase process and follow-up after the purchase. Can recommend Spaniamegler1 as a broker for the acquisition of property in Spain, I feel well aware of purchases in unknown terrain.
 
Me enjoy a trip in our new house in sunny Spain.
 
Wenche and Johannes Øydvin
 

Me ynskte å kjøpa oss hus i Spania, me søkte på internett. Det var fleire firma som kunne hjelpa oss med dette, men me fekk god kontakt med Spaniamegler1. Me avtalte visningstur med dei, då dagen endeleg kom reiste me til Alicante og vart møtt av representant frå Spaniamegler1. Dei hadde då ordna med overnatting for oss og hadde laga til eit opplegg for visningar av ulike hus, i tillegg hadde me sendt over prospekt som me ynskte å sjå på.

Me hadde nokre effektive dagar med visning og reiste heim for å vurdera dei ulike alternativa, med oss hadde me tilbod om ny visningstur dersom me ynskte det. Etter nokre rundar fann me ut at me hadde funne huset som ynskte å satsa på. Me kontakta Spaniamegler1 for å med dela dette, dei ordna med overtaking etter avtale. Alle papir i samband med overtaking vart ordna, bankforbindelse, faste trekk for dei utgiftene som kjem som følgje av eigedom i utlandet vart ordna av Spaniamegler1. Me er svært tilfreds med måten dei har ordna desse tinga for oss.

Når me så hadde overteke huset, alle papir som var nødvendig var underteikna avtalte me tid for møte og overtaking i Spania . Flybilettar vart ordna og me reiste ned. Me vart møtt på flyplassen og transportert til vårt nye hus, nøklar vart overlevert og me fekk informasjon som var naudsynt.

Me hadde ein del småting me ynskte å få ordna, Spaniamegler1 hadde då eit firma dei kunne tilrå at me brukte til dette. Me er svært nøgde med den tilrådinga, dei har utført arbeid for oss til avtalt tid og pris. CSR Property Services & Management ved Carlos (og Eduardo). Dei er også vår Key holder.
Spaniamegler1 har også tilbod om hjelp til utfylling av sjølvmelding i Spania, noko me har takka ja til.

Me er svært nøgd med kjøpsprosessen og oppfølging i etterkant av kjøpet. Kan anbefala Spaniamegler1 som meglar ved kjøp av eigedom i Spania, me føler oss godt ivaretekne i samband med kjøp i ukjent terreng.

Me nyt kvar tur i vårt nye hus i solrike Spania.

Wenche og Johannes Øydvin

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Rita-Karin and Thor Mathiassen

Here is a small feedback from us, owners of a new great apartment in Quesada.
 
We experienced the whole process very satisfactorily.
 
Spaniamegler1 followed us well all the way, both in advance via mail and phone and we felt well taken care of during viewing and in the process after.
 
Experienced both Spaniamegler1 and develops as serious!
 
One thing we could wish for was that the contract should have been in an understandable language, Norwegian or English :)
 
We are only good at saying about Spaniamegler1 and recommending to our friends and acquaintances who have a dream about apartment or house in Spain :)
 
Mvh Rita-Karin and Thor Mathiassen


Her er en liten tilbakemelding fra oss, eiere av en ny flott leilighet i Quesada.
 
Vi opplevde hele prosessen veldig tilfredsstillende.
 
Spaniamegler1 fulgte oss godt opp hele veien, både i forkant via mail og telefon og vi følte oss godt tatt hånd om under visning og i prosessen etter.
 
Opplevde både Spaniamegler1 og utbygger som seriøse!
 
En ting vi kunne ønsket oss var at kontrakten burde vært på en forståelig språk, norsk eller engelsk :)
 
Vi har kun godt å si om Spaniamegler1 og anbefaler de til våre venner og bekjente som har en drøm om leilighet eller hus i Spania :)

Mvh Rita-Karin og Thor Mathiassen

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Linda Skogstrand and Johan Storm Munch

We would strongly recommend Spaniamegler1 in relation to the purchase of real estate in Spain.
 
Their professionalism, their willingness, willingness and desire to support throughout the entire purchase process have been absolutely outstanding, and go far beyond what one would expect. They have been helpful and advising in all aspects, in relation to how to relate to the local authorities, the rules, practical tasks, and matters that per se go far beyond the apartment itself.
 
Purchase of property abroad is associated with some uncertainty as to how safe it is, whether the purchase is good and that you are not fooled. Spaniamegler1 did a very impressive job in terms of support and advice.
 
We recommend anyone who wants a professional, safe and responsible real estate agent in Spain to use Spaniamegler1.
 
Linda Skogstrand and Johan Storm Munch

Vi vil på det sterkeste anbefale Spaniamegler1 i forhold til kjøp av eiendom i Spania.

Deres profesjonalitet, deres imøtekommenhet, vilje og ønske om å støtte gjennom hele kjøpsprosessen har vært helt enestående, og går langt over hva en kunne forvente. De har vært behjelpelige og rådgivende innen alle aspekter, i forhold til hvordan man forholder seg til de lokale myndighetene, reglene, praktiske gjøremål,  og forhold som i seg selv går langt ut over selve leiligheten.

Kjøp av eiendom i utlandet er forbundet med en del usikkerhet i forhold til hvor trygt det er, om kjøpet er bra og at man ikke blir lurt. Spaniamegler1 gjorde en særdeles imponerende jobb i forhold til å støtte og rådgi.

Vi anbefaler alle som ønsker en profesjonell, sikker og ansvarlig eiendomsmegler i Spania, til å benytte Spaniamegler1.

Linda Skogstrand og Johan Storm Munch
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Magne and Kari Hamarstrøm

Our experience of Spaniamegler1:
 
When our interest in apartment / house in Spain became bigger then we had to start somewhere. We had vacationed in Spain for several years and in several areas.
 
Now we had found an area we enjoyed, and we wanted to buy an apartment / house. We had a lot of trouble finding out that the quad house should look after us. We had to get help. Found more or less randomly at Spaniamegler1.
 
Get in touch with the property advisor Hans Kristian, and together we set up the time of the tour. I bombed Hans Kristian with prospects that were on Finn.no. All with great location and south facing, with short distances to beaches and communal seaside resorts. And at a reasonable price. Expectations were great when we came down.
 
Was met by the property adviser in Spaniamegler1, Hans Kristian at the airport. Determined Hans Kristian that there was a big difference to what was said on Finn.no and reality. He tried to dampen our expectations a little. So he showed us some prospects, which in the starting point were in the pricing we had planned. After seeing some prospects, we found out that there was a reason why the prices lay where they did.
 
Many people are very fond of the truth at Finn.no. 90% of the quad houses we had seen on Finn.no, lay to the south. And that certainly did not matter. The display tour took place at a comfortable pace and was completely free for any pressure. We were well informed by the broker along the way. We found out that we had to make a check of reality and if we were to get the place we wanted. May we put some more into the pot. Then it all began to become more interesting to us. Found one for us, perfect quad house. With great location, south facing and short distance to public areas and shops / restaurants. And in the area we had decided for. Afterwards, there were some nervous hours of negotiations.
 
We were constantly looked after by brokers. After we received the award, we were together with Hans Kristian and the lawyer from the office with the notary, where all the practical was arranged. Feels comfortable that the office has its own lawyers.
 
Everything has gone very well. The questions we had about costs in relation to the urbanization, property taxes and costs around water and electricity also seem to be rumored.
 
We are very pleased with the help and support we have received in the process of this purchase. We are very glad that we did not go on it alone. Spaniamegler1 has also provided for auto deductions for the fixed expenses in Spain. The takeover also went well. Carlos who took over for Spaniamegler1 also runs a construction company. They have used a lot of them and are very pleased with them. Now we have used the house in spring and summer and are so much happy.
 
Regards
 
Magne Hamarstrøm / Kari Hamarstrøm


Vår opplevelse av Spaniamegler1:

Da vår interesse for leilighet/hus i Spania ble større, så måtte vi jo begynne et sted. Vi hadde feriert i Spania i flere år, og i flere områder.

Nå hadde vi funnet et område vi trivdes i, og som vi ønkset å kjøpe leilighet/hus i. Vi ikket mye på finn, og fant ut at quadhus burde passe for oss. Vi måtte ha hjelp. Fant mer eller mindre tilfeldig fram til Spaniamegler1.

Kom i kontakt med eiendomsrådgiveren Hans Kristian, og sammen satt vi opp tidspunkt for visningstur. Jeg bombaderte Hans Kristian med prospekter som lå ute på Finn.no. Alle med flott beliggenhet og sørvendt, med korte avstander til strender og felles badeplasser. Og til en for oss fornuftig pris. Forventningene var store når vi kom nedover.

 
Ble møtt av eiendomsrådgiveren i Spaniamegler1, Hans Kristian på flyplassen. Skjønte på Hans Kristian at det var stor forskjell på hva som stod på Finn.no og virkeligheten. Han prøvde nok å dempe våre forventninger en smule. Så han viste oss noen prospekter, som i utganspunktet var i det prisleiet vi hadde tenkt oss. Etter å ha sett noen prospekter til, fant vi ut at det var en grunn til at prisene lå der de gjorde.

Mange pynter vel mye på sannheten på Finn.no. 90 % av de Quadhusene vi hadde sett på Finn.no, lå mot syd. Og det stemte i hvert fall ikke. Visningsturen foregikk i et behagelig tempo og var helt fritt for noe som helst press. Vi ble godt informert av megler underveis. Vi fant ut at vi måtte foreta en virkelighetssjekk og om vi skulle få plassen vi ønsket. Måtte vi legge litt mer i potten. Da begynte det hele bli mer interessant for oss. Fant et for oss, perfekt quadhus. Med flott beliggenhet, sørvendt og med kort avstand til fellesområder og butikker/restauranter. Samt i det området vi hadde bestemt oss for. Etterpå var det noen nervepirrende timer med forhandlinger. 

Vi ble hele tiden passet godt på av megler. Etter at vi hadde fått tilslaget, var vi sammen med Hans Kristian og advokat fra kontoret med til notarius, hvor alt det praktiske ble ordnet. Føler det betryggende at kontoret har egne advokater.

Alt har gått veldig greit. De spørsmål vi hadde rundt kostnader i forhold til urbanisasjonen, eiendomsskatt og kostnader rundt vann og elektrisitet ser også ut til å vstemme.

Vi er veldig fornøyd med den hjelp og støtte vi har fått i prosessen med dette kjøpet. Vi er Veldig glad for at vi ikke gikk på det alene. Spaniamegler1 har også sørget for autotrekk på de faste utgiftene i Spania. Overtakelsen gikk også fint. Carlos som hadde overtakelsen for Spaniamegler1, driver også et bygningsfirma. De har vi brukt mye, og er veldig fornøyd med dem. Nå har vi brukt huset i vår og sommer og er så langt kjempefornøyd.

Mvh
Magne Hamarstrøm/Kari Hamarstrøm

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Tom and Elin Eivik

After several years of thought and desire to buy an apartment in Spain, which seems quite scary considering all the laws and regulations, and any pitfalls you are being warned of and who no one really knows about, we chose to contact Spaniamegler1.
 
It would turn out to be a good choice. Hans Kristian and Odd Harald, two handsome young men, became our contacts during and after our stay in Spain which ended with the purchase of a beautiful apartment. Throughout the purchase process, we have felt safe and well taken care of.
 
Our experience of buying an apartment through Spaniamegler1 has exceeded all our expectations. We thank you for your professional handling and recommend those who wish to buy property in Spain to contact them.
 
It should also be mentioned that Spaniamegler1 has a very nice and good partner in Carlos, taking on all types of assignments that are performed quickly and efficiently by appointment and price.
 
Regards satisfied customers
 
Tom and Elin Eivik
 

Etter flere år med tanker og ønsker om å kjøpe leilighet i Spania, noe som jo virker ganske skummelt med tanke på alle lover og regler, og eventuelle fallgruver man blir advart mot, og som ingen egentlig vet nok om, valgte vi å ta kontakt med Spaniamegler1.

Det skulle vise seg å være et godt valg. Hans Kristian og Odd Harald, to kjekke unge menn, ble våre kontaktpersoner under og etter oppholdet i Spania som endte med kjøp av en flott leilighet. Under hele kjøpsprosessen har vi følt oss trygge og godt ivaretatt.

Vår opplevelse av å kjøpe leilighet gjennom Spaniamegler1 har overgått alle våre forventninger. Vi takker for deres profesjonelle håndtering og anbefaler de som måtte ønske å kjøpe eiendom i Spania om å ta kontakt med de.

Det skal også nevnes at Spaniamegler1 har en særdeles hyggelig og flink samarbeidsparter i Carlos, han tar på seg alle typer oppdrag som utføres raskt og effektivt etter avtale og pris.

Hilsen fornøyde kunder
Tom og Elin Eivik

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Vera and Jovar Sørensen

In the autumn of 2014 we decided to buy houses in Spain. After checking the web for a few weeks, we found out we should contact a broker. It ended up with Spaniamegler1. The first phone. The conversation ended in Verdal. Nice phone calls, flights to Allicante and hotel rooms were arranged. We were going on a tour of the first week of December.
 
At the airport in Alicante we were met by Hans Kristian, he drove us to the hotel we were going to stay during our stay. Monday morning we were picked up and drove to Spaniamegler1's office, where we went through some practical things about housing purchases in Spain.
 
We had picked out in what area we wanted to buy houses, and that we had each in the area earlier. Therefore, the direction of orientation in this area was dropped.
 
But it was a difficult week for Hans Kristian, in the evening he had more vacant houses, but they disappeared one by one, before we got up. He tried all the contacts he had, and that we were a bit difficult since we were relatively well known in the area and knew what we wanted. It seemed that the market was suddenly vacuumed for the kind of house and location we wanted.
 
Mondays, Tuesdays and Wednesdays went unsuccessfully. We did not find what we wanted. Thursday he had no house to show, so there was shopping in Alicante, but on Thursday afternoon Hans Kristian called and said he thought he had found the house we wanted, and it was agreed to pick up Friday morning.
 
Friday at 0900 we were picked up and it headed south towards Playa Flamenca, but we turned off to Los Altos. There we were met by a representative of the seller who had this apartment for sale. It lay in the middle of a dead end, next to the pool, they had the number of rooms and bathrooms we wanted. As well as a small garden. We looked at each other, said this we will take, for closer blink we will not.
 
Now things went very fast, down to pay the deposit, further into the notary to sign the necessary papers. Everything went away in a few hours.
 
Takeover would take place in January, we went down again on January 24th for takeover. Meanwhile, Spaniamegler1 had arranged everything practical. They created a bank connection, ordered electricity, water, insurance, and everything you need to fix in connection with house purchases in Spain. We rented a car at the airport (Lara cars) and drove to the house where we met Carlos. He is the one who arranges everything for you, He is the contractor in Spain you can count on. All we had to do was perform very satisfactorily and at fixed agreed prices.
 
The first week of May we came down again, then everything we had ordered was done. At Spaniamegler1 we collected all our papers. We received a simple and straightforward overview of all payments, which were covered by bank overdrafts. We have created a will, agreed to deliver our tax return in Spain, so they really take care of you for as long as you want it in Spain.
 
We are very pleased and can safely recommend others to buy houses through Spaniamegler1.
 
Vera and Jovar Sørensen
 

Høsten 2014 bestemte vi oss for å kjøpe hus i Spania. Etter å ha sjekket nettet noen uker, fant vi ut at vi skulle ta kontakt med en megler. Det endte opp med Spaniamegler1. Den første tlf. samtalen endte i Verdal. Hyggelig telefonsamtale, flybilletter til Allicante og hotellrom ble ordnet. Vi skulle på visningstur første uka i desember.

På flyplassen i Alicante ble vi møtt av Hans Kristian, han kjørte oss til hotellet vi skulle bo under oppholdet. Mandag morgen ble vi hentet og kjørt til Spaniamegler1 sitt kontor, hvor vi gikk gjennom en del praktiske ting, vedrørende boligkjøp i Spania.

Vi hadde plukket ut i hvilket område vi ønsket å kjøpe hus, samt at vi hadde hvert i området tidligere. Derfor ble orienteringsturen i dette området droppet.

Men det ble ei vanskelig uke for Hans Kristian, om kvelden hadde han flere ledige hus, men de forsvant ett etter ett, før vi rakk fram. Han prøvde alle de kontaktene han hadde, samt at vi nok  var litt vanskelige, siden vi var relativt godt kjent i området og visste hva vi ville ha. Det virket som markedet plutselig var støvsugd for den typen hus og beliggenheten vi ønsket.

Mandagen, tirsdagen og onsdagen gikk uten resultat. Vi fant ikke det vi ønsket oss.  Torsdag hadde han ingen hus å vise fram, så  det ble shopping i Alicante, men torsdag ettermiddag ringte Hans Kristian, og sa att han trodde han hadde funnet huset vi ønsket oss, og  det ble avtalt henting fredag morgen.

Fredag kl. 0900 ble vi hentet og det bar sørover mot Playa Flamenca, men vi svingte av mot Los Altos. Der ble vi møtt av en representant for selger, som hadde denne leiligheten til salgs. Den lå innerst i en blindvei, inntil bassenget, hadde de antall rom og bad vi ønsket oss. Samt en liten hage. Vi så på hverandre, sa dette tar vi, for nærmere blink kommer vi ikke.

Nå gikk ting veldig fort, ned for å betale depositum, videre inn til Notarius for å signere nødvendige papirer. Alt gikk unna på noen timer.

Overtagelse skulle skje i Januar, vi reiste ned igjen 24.  januar for overtakelse. I mellomtiden hadde Spaniamegler1 ordnet alt det praktiske. De opprettet bankforbindelse, bestilte strøm, vann, forsikring, ja alt du må fikse i forbindelse med huskjøp i Spania. Vi leide bil på flyplassen (Lara cars), og kjørt til huset, hvor vi møtte Carlos. Han er den som ordner alt for deg, Han er entreprenøren i Spania du kan stole på. Alt vi skulle rette på har han utført meget tilfredsstillende og til faste avtalte priser.

Første uka i mai kom vi nedover igjen, da var alt vi hadde bestilt utført. Hos Spaniamegler1 hentet vi alle papirene våre. Vi fikk en enkel og grei oversikt  over alle betalinger, som lå på autotrekk i banken. Vi har opprettet testamente, avtalt at de skal levere selvangivelsen vår i Spania, så egentlig tar de vare på deg så lenge du ønsker det i Spania. 

Vi er meget godt  fornøyd og kan trygt anbefale andre å kjøpe hus gjennom Spaniamegler1.


Vera og Jovar Sørensen

_______________________________________________________________________________________

Familien Berntsen

We had long dreamed of buying us a holiday apartment in Spain and decided the whole family to go together to buy one.
 
We found it difficult to choose which brokerage company we would use in the sea of different companies, but Spaniamegler1 seemed to be genuine and professional, and that it felt safe with Norwegian brokers. The choice fell on them.
 
We booked the tour and sent a long list of what we wanted and different homes we had seen online.
Because of work we only had the opportunity to travel a weekend. We were therefore excited if we were going to find something good at a good price that we all enjoyed in such a short time.
 
We were met by Odd Harald at the airport and were accommodated in a cozy hotel in the center of Alicante.
Odd Harald had found some suitable apartments for us to look at and we feel he had understood what we were looking for. We ended up in a nice apartment in Campoamor which we all enjoyed very well, with shared pool and walking distance to shops and restaurants. We decided on this already the first day and paid a deposit. When we left home on Sunday we were both happy and nervous at the same time and had more days when we were a bit unsure of what we had done. We asked Odd Harald about everything possible as we wondered and got answers to everything.
 
Spaniamegler1 arranged most of us for practical things. They arranged with bank, electricity, electricity, car cover and miscellaneous. The day we took over the apartment we met keyholder Carlos as we were recommended and everything went safe and good. When we got there we even thought the apartment was even nicer than we had remembered and the first holiday in our own apartment was very good!
 
We are very pleased with the purchase and, in particular, the safety of using Spaniamegler1.
 
With best regards
 
The Berntsen family
 

Vi hadde lenge drømt om å kjøpe oss en ferieleilighet i Spania og bestemte oss hele familien om å gå sammen om å kjøpe en.

Vi syntes det var vanskelig å velge hvilket meglerfirma vi skulle bruke i havet av ulike selskaper, men syntes Spaniamegler1 virket ekte og profesjonelle, samt at det føltes trygt med norske meglere. Valget falt på dem. 

Vi bestilte visningstur og sendte en lang liste over hva vi ønsket oss og ulike boliger vi hadde sett på nett.
På grunn av jobb hadde vi bare mulighet til å reise en helg. Vi var derfor spente på om vi skulle greie å finne noe bra til en god pris som vi alle likte på så kort tid.
 
Vi ble møtt av Odd Harald på flyplassen og ble innlosjert på et koselig hotell i Alicante sentrum. 
Odd Harald hadde funnet noen passende leiligheter til oss som vi skulle se på og vi føler at han hadde forstått godt hva vi var ute etter. Vi endte opp i en fin leilighet i Campoamor som vi alle likte veldig godt,med felles basseng og gangavstand til butikk og restauranter. Vi bestemte oss for denne allerede første dagen og betalte inn depositum. Når vi reiste hjem på søndag var vi både glade og nervøse samtidig og hadde vel flere dager hvor vi var litt usikre på hva vi hadde gjort. Vi spurte Odd Harald om alt mulig som vi lurte på og fikk svar på alt.

Spaniamegler1 ordnet det meste for oss av praktiske ting. De ordnet med bank, strøm, elektrisitet, autotrekk og diverse. Dagen da vi overtok leiligheten møtte vi keyholder Carlos som vi fikk anbefalt og alt gikk trygt og godt for seg. Da vi kom dit syntes vi leiligheten til og med var enda finere enn vi hadde husket og den første ferien i egen leilighet ble veldig bra! 

Vi er kjempefornøyd med kjøpet og ikke minst tryggheten med å bruke Spaniamegler1. 
 
Med Vennlig Hilsen
Familien Berntsen 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Arvid Weber Skjærpe

For three years I have been looking for a holiday apartment in Spain. As a fresh widower, I had good friends borrowing an apartment in Gran Canaria. But quickly realized that it was not my dream to live with a bunch of countrymen or meet Norwegian text on the menus. It was Spain I wanted, not a Norwegian enclave.
 
About 2 years ago I stayed at Hotel Melia Alicante and took explorations along the coast of the Costa Blanca. There were many Norwegian enclaves there too, but I also discovered other more Spanish communities. I had contact with several real estate agents and was on a couple of viewing tours. I had said that I wanted a more Spanish community that I was not allergic to Norwegians or tourists, but wished they did not dominate in total. Had also stated that it was nice with proximity to a larger city like Alicante with the offer there but that it was nice if it was possible to reach a place like Albir if there would be a visit for "Norwegian assistance". In spite of this, I was shown a number of places and urbanizations that were as far from my wish list as possible, as it was possible to come. Thus I became even stronger in the belief in where I would not buy.
 
But Hans Kristian at Spaniamegler1 clearly understood my need. And was quite patient. Together we were enough 3-4 times to look at the same new apartment in El Campello, 25 min north of Alicante. And also looked at the city and surroundings. Thus, I also became familiar with the services (ladies) of the development company Maisa, which is of great use whenever I have a question or need. It was quite natural to present them both for a colleague of mine on visit and for my female partner.
 
Both the city and the apartment respond very well to my expectations. And Hans Christian's patience also meant that I eventually got a very good price offer and a great service for interior decoration.
 
In addition, Spaniamegler1's superb service attitude to all Spanish bureaucracy demands. When Hans Kristian also took the time for a full day to assist in practical purchases of the apartment and to arrange banking and auto insurance, it was just a matter of care. And so it still is when I have known the need for advice and assistance.
 
When others consider buying an apartment along the Costa Blanca coast, I have said that they do not need to talk to anyone other than Spaniamegler1.
 
With best regards
Arvid Weber Sharpening
Director

I tre år har jeg vært på jakt etter en ferieleilighet i Spania. Som fersk enkemann fikk jeg av gode venner låne en leilighet på Gran Canaria. Men forsto hurtig at det ikke var min drøm å bo sammen med en haug med landsmenn eller møte norsk tekst på menyene. Det var Spania jeg ville til, ikke en norsk enklave.

For 2 år siden bodde jeg på Hotell Melia Alicante og tok oppdagelsesturer langs kysten av Costa Blanca. Det var mange norske enklaver der også, men jeg oppdaget også andre mer spanske lokalsamfunn. Jeg hadde kontakt med flere eiendomsmeglere og var på et par visningsturer. Jeg hadde sagt tydelig at jeg ønsket et mer spansk lokalsamfunn , at jeg ikke var allergisk mot nordmenn eller turister, men ønsket at de ikke dominerte totalt. Hadde også opplyst at det var fint med nærhet til en større by som Alicante med tilbudet der, men at det var fint om det var mulig å nå et sted som Albir dersom det skulle bli besøk for «norsk assistanse». På tross av dette ble jeg vist en rekke steder og urbanisasjoner som var så langt fra min ønske-og behovsliste som det var mulig å komme. Dermed ble jeg enda sterkere i troen på hvor jeg ikke ville kjøpe.

Men Hans Kristian hos Spaniamegler1 forsto tydelig behovet mitt. Og var ganske tålmodig. Til sammen var vi nok 3-4 ganger for å se på samme nye leilighet i El Campello, 25 min nord for Alicante. Og kikket også på byen og omgivelser. Dermed ble jeg også godt kjent med betjeningen (damene) i utbyggingsselskapet Maisa, noe som er til stor nytte hver gang jeg har et spørsmål eller behov. Det ble helt naturlig å presentere dem både for en kollega av meg på besøk og for min kvinnelige partner.

Både byen og leiligheten svarer veldig godt til mine forventninger. Og Hans Kristians tålmodighet gjorde også at jeg etter hvert fikk både et veldig godt pristilbud og en kjempeservice mht innredning.

I tillegg kommer Spaniamegler1s suverene serviceholdning i forhold til alt det spanske byråkratiet krever . Når Hans Kristian i tillegg tok seg tid til en hel dag for å bistå med praktiske innkjøp til leiligheten og å ordne bankforbindelse og autotrekk, var det bare å gi seg over. Og slik har det fortsatt når jeg har kjent behovet for råd og assistanse.

Når andre vurderer å kjøpe leilighet langs Costa Blanca-kysten, har jeg med en gang sagt at de ikke trenger å snakke med andre enn Spaniamegler1.

Med vennlig hilsen
Arvid Weber Skjærpe
Direktør
__________________________________________________________________________________________________


Tone og Trond Langrud

Kjøp av vårt andre hus i Spania

Etter at vi hadde solgt vår andel i en eiendom i La Marina ønsket vi vårt eget feriehus i Spania. Noen venner av oss hadde akkurat kjøpt seg en leilighet i La Marina og bruke Spaniamegler1 i hele prosessen, de var svært fornøyd med kjøpsprosessen og kunne anbefale oss Spaniamegler1.

Vi fant mulige prospekt og kontaktet Spaniamegler1 via mail og fikk raskt svar fra Hans K. Haug. Vi sendte kopi av eiendomsprospekter vi hadde pekt ut og Hans K organiserte visninger via spanske meglere. Vi holdt oss i La Marina området og var på 12-13 visninger og Hans K stilte alltid opp og organiserte alt sammen for oss. Etter vi hadde funnet 3 aktuelle eiendommer foregikk selve budrunden og handelen via telefon / mail fra Norge.

Ved overtakelse møtte vi en representant fra Spaniamegler1 som overleverte nøkler og gikk gjennom en del praktiske ting med huset. Alt har frem til nå vært helt perfekt håndtert av Hans K i Spaniamegler1 og med svært høy servicegrad og alltid tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål.

Vi kan absolutt anbefale Spaniamegler1 til andre som ønsker å kjøpe seg eiendom i Spania.

Tone og Trond Langrud

Tove Sidhu

Vi søkte etter leilighet i Spania ved slutten av 2014.
Min bror tipset oss om å prøve Spaniamegler1, det viste seg å være et godt tips! Vi ble straks invitert på en visningsreise og ble møtt på flyplassen av Odd Harald, som sørget for at hele oppholdet ble positivt.

Han forhørte seg om våre behov og viste oss mange leiligheter. Vi fikk god tid til å tenke oss om og leiligheten vi valgte er vi godt fornøyd med. Stor takk til Spaniamegler1 og Odd Harald.

Tove Sidhu


Vidar Glenne

Hadde en hyggelig visning av aktuelle leiligheter.

Det som ble satt mest pris på var den fantastiske oppfølging når kjøp ble bestemt og den profesjonelle måten allt ble tilrettelagt på når det gjelder faste oppdrag og selvangivelse. Ble også fint informert underveis i prossessene,

Hilsen
Vidar GlenneSynnøve og Bjørn Johansen

Vi ønsket å kjøpe leilighet i Spania, hadde ikke vært der før men hørt mye positivt. Tok kontakt med Spaniamegler1 på tlf.hyggelig samtale. Vi sendte våre ønsker på Mail så de kunne finne den rette leiligheten. Det ble bestilt billetter og Spaniamegler1 bestilte flott hotell til oss.

Hans Kristian møtte oss på flyplassen, hyggelig trønder. Første dagen ble vi kjørt rundt til forskjellige områder, HK hadde kjempegod kunnskap om Spania og de områdene vi så på. De påfølgende dagene så vi på leiligheter, etter en del visninger fant vi det vi var ute etter. Vi ble godt informert om prosessen videre, følte oss trygge og godt ivaretatt.

Vi hadde ingen erfaring fra før, men der trengtes ikke for Spaniamegler ordner ALT. Nå er vi i egen leilighet og nyter gode dager.

Hilsen
Synnøve og Bjørn


Håkon og Hanne Hjemly

Ferieturen med huskjøp!
 
Vi har i flere år vært misunnelige på bekjente med eget hus i Spania, og ikke sett noen mulighet for å investere i noe slikt selv. Vi trodde prisene var for høye, og dessuten var ungene for små til at vi orket tanken på å reise flere ganger i året med dem på fly mellom Norge og Spania. Vi så for oss å heller kaste oss på bobilbølgen.
 
Sommeren 2014 leide vi hus i Gran Alacant og guttene våre på 6 og 8 år var med. De elsket basseng- og strandlivet, sol og varme samt lekeparkene i området. Før vi reiste hadde vi gjort noen søk for å sjekke hva som var til salgs i Gran Alacant, og hva prisene lå på. Vi ønsket oss til dette området først og fremst pga beliggenheten, kort vei til det meste og fine nærliggende turområder. Vi kjente også flere hjemmefra som var fornøyde med å ha hus eller leilighet her. Vi ble overrasket over prisnivået. Vi trodde det skulle være høyere, og derfor urealistisk for oss å kjøpe noe vi ville trives med.

Vi sendte ett par forespørsler, og fikk blant annet hyggelig og informativt svar fra Spaniamegler1. Vi holdt kontakt med Spaniamegler1 og Hans Kristian ønsket å vise oss ett prospekt som snart skulle legges ut for salg. Dette var ett rekkehus fra 2006 i Monte Y Mar Alto, litt nedenfor Den Norske Klubben på Gran Alacant. Huset var perfekt for oss, med over 100kvm over tre plan. I tillegg var det stor takterrasse med flott utsikt. Her var det også en pris vi kunne håndtere, på nivå med en middels bobil i Norge.

 
Hans Kristian virket for oss å være en kunnskapsrik og trygg person å gjøre handel med. Vi kunne lite om spanske forhold og krav, men fikk fort svar på både det vi lurte på og det vi ikke visste vi burde lure på. To dager etter vi først ble vist huset, stilte Hans Kristian opp på nytt. Vi ønsket å se på huset en gang til sammen med ett vennepar som hadde kjøpt hus i Gran Alacant to ganger de siste årene. Det som virket som ett godt og trygt kjøp for oss, var våre venner enige i. Dagen etter skrev vi under på reservasjonskontrakten og betalte inn depositum på 3000€.
 
Tilbake i Norge fikk så tilsendt fremgangsmåte for ferdiggjøring av kjøpsprosessen, som jo er litt mer omstendelig enn hva vi er vant med i Norge. Dette gikk imidlertid helt fint, og en drøy måned etter visningen var huset vårt. I denne tiden hadde vi benyttet oss av Spaniamegler1 sin kontakt for oppussing. Carlos fikk malt huset innvendig og utvendig, samt byttet ut alle låser. Spaniamegler1 sørget også for å sette opp bankkonto med autotrekk for faste avgifter som strøm, forsikring, gass, vann, skatt og fellesutgifter.

For oss uerfarne "spaniahuskjøpere" har dette vært veldig betryggende, og noe vi vil anbefale nye huskjøpere å benytte seg av.

Hilsen
Håkon og Hanne i Casa Hjemly


 

Marit og Håvard Kolle

I september 2014 bestemte vi oss for å ta en tur, og vi tenkte kanskje Costa Blanca var en plass å starte. Vi tok kontakt med Spaniamegler1 i Alicante og fikk et meget positivt svar om å lage et opplegg med å se på objekter fra Alicante og sørover.

Spaniamegler1 ordnet gratis 
Hotell i Alicante, meget bra. Odd Harald tok imot oss på en meget hyggelig måte både som guide og selger, og kjørte oss rundt til forskjellige leiligheter som han ut i fra våre ønsker, skulle passe oss. Vi likte oss godt i dette området nær flyplass,havet og flotte turområder. Etter mange objekter var det til slutt et rekkehus i Playa Flamenca vi falt for.

Spaniamegler1 v/Odd Harald har ordnet alt. Uten deres hjelp 
ville det vært umulig for oss å kjøpe hus i Spania.
Ta bare kontakt med Spaniamegler1, de ordner alt.


Hilsen
Familien Kolle


 

Runa og Nils Bratlie Brevik

Vi har i mange år gått svanger med ønske om en bolig i varmere strøk. Vårt valg falt på huskjøp i Spania. Vi hadde i lang tid kikket på finn.no for å se hvilke boliger som var til salgs og dannet oss et bilde på hvilket hus som ville passe en familie med ungdom og samtidig passe oss voksne alene i årene som kommer. Etter timer med søk og spekulering fant vi ut at vi skulle sende en epost til Spaniamegler1 for å høre litt mer om en visningstur for å se med egne øyne hva som var tilgjengelig.

Vi dro ned med åpent sinn for å lære mer og finne ut hva som måtte passe oss. På forhånd hadde vi informert om hvilke kriterier vi ville ha oppfylt for vår drømmebolig. Direktefly fra Værnes, 4 soverom, nærhet til basseng og havet. Vi hadde også plukket ut noen prosjekter fra annonser vi hadde funnet på nettet for eventuelt å se på disse. Bestilling av flyreise og opplegg ble ordnet av Spaniamegler1 og vi ble på flyplassen møtt av Hans Kristian. Han kjørte oss til hotellet i Alicante og informert oss om opplegget for de neste dagene. Hans Kristian viste seg å være veldig kunnskapsrik om områdene vi hadde plukket oss ut. 
 
I løpet av de neste dagene fikk vi sett rundt 10 forskjellige boliger i forskjellige områder og vi fikk se å lære litt om områdene boligene befant seg i. Vårt favorittområde ble allerede andre dag avduket. Dette huset lå ikke nære sjøen (som vi trodde vi hadde ønske om), bortsett fra det hadde boligen og området alt vi ønsket oss. Godt etablert infrastruktur i nærhet til det meste. Boligene vi fikk sett var i variable prisklasser og kvalitet (noe vi satte pris på) Det var veldig nyttig å se at det finnes en bolig for alle ønsker. Vi satte også stor pris på at vi ble introdusert for mennesker som hadde bodd i området i mange år, og som fortalte om hvorfor de likte seg der. De gav oss også mange nyttige tips. Vi endt opp med å signere boligkjøp dagen før vi reiste hjem igjen. 
 
Både Hans Kristian og Odd Harald hjalp oss i prosessen fra pruting på bolig til å få alle prosesser på et sikkert spor for en god og trygg handel. Alt fra å få signert alle nødvendige papirer for Notarius Publicus til og opprette bankforbindelse, inngå avtaler med strøm og vannleverandør, skatt. De formidlet også en meget god håndverker for å gjennomføre noen utbedringer på boligen. Carlos har vist seg gull verdt for oss. Alt i alt ble prosessen gjennomført på en faglig betryggende måte for oss. 
 
Vi ble også positivt overrasket over at de hadde egne spanske advokater ansatt som hjalp til med å få papirer og godkjenninger på plass. Uansett hva vi har lurt på, være seg selve boligkjøpet eller andre trivielle ting, har vi alltid fått svar og forklaringer.

Vi har allerede erfart at selv om boligen er kjøpt og betalt stiller de opp og hjelper oss uansett hva det måtte være. Det er det vi kaller kvalitet og trygghet, for ikke å snakke om god service. 
 
Vi føyer oss inn i rekken og kan trygt anbefale andre å bruke Spaniamegler1 for å gjøre sin boligdrøm i Spania til virkelighet uten hodepine og bekymringer.
 
En vennlig hilsen fra
Runa og Nils Bratlie Brevik


 

Erik Stavnes med familie

Våre erfaringer med Spaniamegler1 baserer seg på kjøpet av rekkehus
i Ciudad Quesada våren 2014.

Etter vår mening bygger opplegget til Spaniamegler1 på solid kunnskap om markedet på denne delen av Costa Blanca, kombinert med tett og god oppfølging under hele prosessen. Dette gav oss den trygghet som er nødvendig når man skal kjøpe fast eiendom i et fremmed land.

Her er litt mer om våre opplevelser i forbindelse med boligkjøpet gjennom Spaniamegler1:

Tanken om å kunne skaffe oss vår egen leilighet eller hus i Spania hadde vi gått med en god stund.
Egentlig var vi allerede igang. Vi hadde tilbrakt flere ferier i El Raso området nær byen Guardamar. Vi var derfor bestemt på å finne noe for oss selv på denne delen av Costa Blanca kysten.

Det neste vi bestemte oss for var å bruke en norsk megler for å finne det rette prospektet. På alle måter ville dette være en stor fordel i et fremmed marked og med en vanskelig og ukjent spansk lovjungel. Ulike kontakter med flere meglerforetak var nødvendig før vi var sikker i vår sak.Spaniamegler1 fremstod som den klare vinneren. Firmaet gjorde et meget godt førsteinntrykk og virket profesjonell og seriøs i sin markedsføring.

En enkel telefon til Spaniamegler1 sitt kundekontor i Norge satte oss i forbindelse med en hyggelig Knut Erik. Han informerte oss på en enkel og grei måte om hvordan visningsturen til Alicante ville forløpe. Våre ønsker om reisedatoer ble oppfylt og han skaffet til veie subsidierte flybilletter.

Vår oppgave nå frem til avreisetidspunktet var å tenke igjennom hvilket type hus vi kunne tenke oss og hvor huset skulle ligge, ute ved kysten eller litt lenger inn i landet? Frittliggende hus eller hus i rekke? Hvilket type hus? Hvor mange soverom? Hvor mye skal huset kunne koste? Finansiering? Mange viktige saker å vurdere og avklare før avreisen, men samtidig begynnelsen på en eventyrlig reise og strålende opphold i Spania.

På flyplassen i Alicante ble vi tatt imot av en opplagt og dyktig Hans Kristian. Han ble vårt holdepunkt gjennom alle de fem dagene som visningsturen varte og var den som hadde plukket ut de prospektene som vi skulle besøke. I Alicante ble vi innlosjert på et moderne fire-stjerners byhotell, sentralt plassert i forhold til alt i denne flotte byen.

Dagene fremover gikk med til å besøke de stedene som var aktuelle for oss og kikke på den type hus som vi hadde bestemt oss for å se nærmere på. Hans Kristian var lokalkjent i hele området og viste oss mange hus og boligområder. Boligvisningene ble gjennomført uten for strengt reiseprogram og med innlagte stopp og lunch underveis. Det var heller ikke noe form for kjøpe- press, akkurat slik vi ville ha det! Samtidig ble det også tid til å bli bedre kjent i byen Alicante og få kunnskap om det spanske samfunnet. Meget lærerikt og spennende.

Også etterarbeidet, etter at vi hadde bestemt oss for rekkehuset i Quesada, ble tatt hånd om på en sikker og faglig trygg måte. Her var det direktør og koordinator Odd Harald som styrte prosessen i mål. Overføring av kjøpesummen fra Norge, alt papirarbeid med Notar , forsikring av huset, opprette bank-forbindelse, inngå avtaler med vann- og strømleverandør og ikke minst klargjøring av huset forut for overtakelse. I hele prosessen ble vi holdt løpende orientert og arbeidet ble utført på en faglig betryggende måte. Det må også nevnes at selskapet har ansatt sin egen spansk-talende advokat, en suveren fordel når trådene skal samles og spanske lover og regler skal etterleves.

Vi kan derfor på det varmeste anbefale Spaniamegler1 som samarbeidspartner og megler når dere skal kjøpe leilighet eller hus i denne delen av Spania.

Vi ser også frem til et fortsatt godt samarbeide med Spaniameger1.

En stor takk til hele teamet !


Erik Stavnes med familieAud Finstad

Takket være Odd Harald og de andre i Spaniamegler1 er jeg nå eier av et helrenovert rekkehus i omgivelser vi trives i, og hvor vi kan tenke oss å tilbringe mange og lange ferier fremover.

Hele kjøpsprosessen gikk helt enkelt og trygt med Spaniamegler1. Deres representant skjønte raskt hva jeg var ute etter og viste oss relevante og aktuelle boliger. Siden de var gode til å velge ut, ble avgjørelsen tatt på en dag. De hjalp meg også gjennom det spanske byråkratiet på en smidig måte. Det var deilig å kunne gå på "fast track" denne gangen.

Jeg anbefaler Spaniamegler1 til andre boligkjøpere, og vil også selv bruke dem igjen hvis det skulle bli aktuelt.


Mvh
Aud Elin Finstad


 

Dagne Sjøstrand og Bjørn Grimen

Vi brukte mye tid, og var i kontakt med flere meglerfirmaer, da vi skulle kjøpe hus på Costa Blanca. Det var flere årsaker til at vi valgte å gå videre, og gjennomføre kjøpet, med Spaniamegler1.

Vi hadde stor nytte og glede av solid lokalkunnskap hos megleren. Han svarte grundig på spørsmålene våre, og kom med interessante innspill og forslag underveis. Megleren viste oss både hus vi selv hadde funnet på nettet, og lanserte objekter som han regnet med passet for oss.

Da vi bestemte oss for hvilket hus vi skulle legge inn bud på, fikk vi god hjelp i forhandlingene med selgeren, og med å ta oss gjennom det spanske byråkratiet på en trygg og god måte. Vi anbefaler gjerne andre kjøpelystne å bruke Spaniamegler1.


Dagne Sjøstrand og Bjørn Grimen

 

Sigrid Hanseth

Jeg har feriert hos venner i Santa Pola og Gran Alacant i 14 år og har selvfølgelig ønsket meg en egen bolig i området. I vår bestemte jeg meg for å selge leiligheten min og flytte til fritidsboligen jeg har, og da fikk jeg mulighet til å skaffe meg noe i Spania. Siden jeg hadde bestemt meg for en uke ferie i mai, kunne jeg ta en titt på hva markedet hadde å tilby.

Jeg kontaktet Spaniamegler1 og et par andre norske meglere i Alacante-området for å begynne å se meg om etter drømmeboligen.  Jeg hadde nok en ganske klar ide om hva jeg ønsket og hvor hen og til hvilken pris.

Hans Kristian Haug (eiendomsrådgiver i Spaniamegler1) og en spansk samarbeidspartner møtte meg en formiddag for å vise meg et knippe boliger på Gran Alacant.  Vi var innom ganske mange boliger, og jammen fant jeg drømmeboligen allerede første dagen!  Jeg dro hjem igjen og holdt tett kontakt med Hans Kristian og Spaniamegler1.  Selvfølgelig klarte jeg ikke å la boligen gå fra meg, og vi ble enige om å reservere den mot at jeg betalte inn et depositum.

Prosessen med overtakelse begynte ganske raskt, og som den kontrollfriken jeg er, var det mange spørsmål Odd Harald Sørhaug og Hans Kristian Haug måtte svare på.  De ordnet med NIE-nummer, bankkonto, papir til og fra Notarius og advokat, og da jeg kom nedover 5. september var alt i den skjønneste orden, og jeg er en glad og fornøyd Spaniahuskjøper!

En av dagene jeg var der kom Hans Kristian Haug innom sammen med deres altmuligmann som kunne bistå meg hvis jeg trenger håndverkere.  
 
Prosessen fra jeg tok kontakt til boligen var tatt over gikk greit og ryddig.
 
Med vennlig hilsen
Sigrid Hanset

 

Christine Rådlund og Roar Guddal

Etter å ha falt pladask for Spania på sommerferie i 2013 brukte vi hele høsten på å saumfare det spanske markedet etter feriebolig. Vi konsentrerte søket til Costa Blanca Sør, siden vi har flere venner som har boliger der og anbefalte dette området.

Etter å ha vært i kontakt med flere norske meglere, falt valget på Spaniamegler1 og vi avtalte visningstur i slutten av November.

Odd Harald møtte oss på flyplassen og innlosjerte oss på hotell midt i Alicante sentrum. Han lot oss ta fri på ettermiddagen så vi kunne utforske fantastiske Alicante på egenhånd. Neste morgen ble vi hentet av Odd Harald og vi dro ut på runde. Vi besøkte flere av de mest kjente stedene i området sør for Alicante, blant annet Villamartin, La Zenia, Ciudad Quesada etc. uten å finne helt det vi var på utkikk etter. På ettermiddagen tok vi fri og kunne fordøye inntrykkene; Odd Harald lot alt foregå i et rolig tempo uten stress. Lørdag morgen var Odd Harald igjen på plass utenfor hotellet og det bar ut på ny runde. Vi besøkte en av de store utbyggerne i området og fikk se på en del bygg som var ferdige og lå ute for salg, men vi ble også tatt med på et kompleks som var under bygging i Ciudad Quesada, og som egentlig ikke var lagt ut for salg enda. Her fant vi det vi var ute etter og var egentlig solgt der og da… Vi fortsatte likevel med det planlagte programmet og besøkte noen flere steder og andre kontakter som planlagt. Vi “fikk fri” søndag og benyttet dagen til avslapping i Alicante og fikk tid til å tenke oss godt om og vurdere alt vi hadde sett.  Mandag var siste dagen og den var satt av til å eventuelt se steder vi likte, for andre gang.

Vi valgte selvfølgelig å dra tilbake til Ciudad Quesada der vi hadde funnet drømmehuset. Kort fortalt ble avtalen om kjøp underskrevet der og da, selv om vi hadde planlagt å gå litt mer forsiktig frem.

Det som var avgjørende for oss var Odd Haralds gode kjennskap og forhold til utbyggeren, som ga oss mulighetene til å være med på byggeprosessen og påvirke sluttresultatet.


Vi har ikke angret et sekund, selv om vi satt oss på flyet hjemover med litt skrekkblandet fryd. Det viste seg selvfølgelig å være helt uten grunn, for Odd Harald & Co har fulgt oss tett opp under hele prosessen og holdt alt han har lovet. Han har ordnet med alle praktiske detaljer og tatt hånd om det spanske byråkratiet akkurat som forespeilet. Vi har hatt god kontakt pr telefon og mail, og har møttes ved flere anledninger i Spania underveis. Alltid har han tatt seg tid til å møte oss etter behov og ordnet det vi har bedt om. Vi har også hatt en god kontakt med utbygger og fått akkurat det sluttresultatet vi ønsket oss.

Spaniamegler1 og Odd Harald kan trygt kontaktes hvis du/dere er på utkikk etter feriebolig i Spania.

 

Med vennlig hilsen
Christine Rådlund og Roar Guddal


 

Nadia Lise A. Carlsson og Tor-Werner Carlsson

I februar 2014 var vi på en reiselivsmesse i Stavanger for å få noen tips til hvor vi kunne reise i sommerferien. Der kom vi i prat med et firma som solgte nye boliger i Tyrkia, uten at vi tente så veldig på akkurat den ideen og de prospektene. Vi tok nå med oss en brosjyre hjem, så litt gjennom den, så på hverandre, ristet litt på hodet og slo det i fra oss. Men, mens vi satt der og pratet om ferieplanene, så sa vi plutselig nesten i munnen på hverandre «Hva med Spania???».
 
Da ble det en del surfing på nettet og blant mange meglerfirmaer kom vi over Spaniamegler1, gjorde noen undersøkelser, og fant ut at dette kunne være et seriøst firma. Tanken på en egen bolig i Spania ble bare varmere og varmere, omtrent som det gode klimaet på Costa Blanca kysten.

Fremdeles var vi nok ikke helt i noe kjøpemodus, men undersøkte likevel mer og mer på nett. Jo mer vi surfet, jo flere spørsmål dukket opp sammen med en gryende lyst til å se om det kunne være mulig å få oss en fin og god bolig i Spania. Spesielt hadde vi en del betenkeligheter med at Spania er et fremmed land, med egne lover, vi visste ikke hvilke områder det kunne være trygt å kjøpe i, og språket var helt fremmed for oss. Bortsett fra «Dos cervesas» da.......
 
Vi skrev en mail til Spaniamegler1 etter å ha funnet noe vi likte på finn, og avtalte en visningstur med Odd Harald Sørhaug i april 2014. Det ble en del mailer fram og tilbake slik at han kunne få et inntrykk av hva vi var ute etter, og innenfor hvilket budsjett.
 
Da vi kom ned til Alicante ble vi møtt på flyplassen av Hans Kristian Haug som var med oss hele tiden. Han brukte mye av tiden sin på å høre hva vi var ute etter, og det følte vi veldig betryggende og seriøst. Og mange av spørsmålene våre fikk vi svar på allerede da.
 
Hans Kristian tok oss med for å se på de områdene som var interessante for oss og basert på de føringene vi hadde gitt. Vi var tidlig innom Ciedad Quesada og likte oss veldig godt der, men dessverre var det ingen bolig ledig innenfor vårt segment.  Etter et par dagers rundtur i mange fine områder, hadde vi ennå ikke funnet noe, men så en ettermiddag trakk Hans Kristian et ess opp av ermet. Det ble ved en tilfeldighet en bolig ledig i Quesada. Den lå nok litt over de rammene vi hadde gitt, men vi ville likevel se på den.

Med en gang vi stod utenfor, og spesielt da vi kom inn, så sa det bare pang! Det var som om navnene våre var skrevet i taket. Hans Kristian og hans spanske samarbeidspartner som var med oss, tok noen raske telefoner, og vi slo til der og da. Vi var rett og slett ikke i tvil.
 
Hans Kristian Haug hadde viste stor forståelse og innsikt i hva vi kom til å like, og hadde nok denne boligen i tankene så fort den ble ledig.
 
Etter at vi hadde bestemt oss, så ordnet Spaniamegler1 og staben der alt med kjøpet for oss på en rask, positiv og betryggende måte. Gjennom hele prosessen følte vi oss veldig godt tatt vare på. Vi kunne bare lene oss tilbake og se på at vi kom til dekket bord. De ordnet med NIE nr, besøk hos notarius, bank konto, strøm, vann, forsikring og alle formaliteter i forhold til urbanisasjonen.

Under visningsturen bodde vi på et fint og sentralt hotell i Alicante, så hele turen ble meget behagelig og avslappende.
 
Midt i Juni 2014 reiste vi ned for å overta huset og tilbringe tre uker der. Alt var klart slik Spaniamegler1 hadde lovet. Det kan også nevnes at de samarbeider med en «altmuligmann» som vi oppfatter som veldig seriøs og behjelpelig. Vi endte opp med å bruke ham som vår keyholder slik at vi har noen som ser etter huset vårt når vi ikke er der.

Vi føler at vi fikk en veldig god motakelse og behandling av Spaniamegler1. Alle representantene vi var i kontakt med var hjelpsomme, imøtekommende, blide og hyggelige.

Deres tjenester anbefales på det varmeste.

 
Nadia Lise A. Carlsson & Tor-Werner Carlsson


Wenche og Einar Frisvold

Flere arbeidskollegaer og venner hadde anskaffet seg eiendom i Spania og etter en regnfull høst og vinter, vurderte vi å gjøre det samme.

Først ville vi ned på en visningstur og Spaniamegler1 ble valgt, dette etter søk på nettet. Kontakt ble etablert og vi kom ned i begynnelsen av mai d.å. Etter avtale ble vi hentet på flyplass og kjørt til hotell i Alicante sentrum. I forkant hadde vi saumfart annonser over hus/leiligheter til salgs og gitt til kjenne hva vi var ute etter. 

Vi hadde Hans Kristian Haug som kontaktperson. Etter en gjennomgang med det prisleiet vi kunne tenke oss å kjøpe i, så vi på flere og gode prosjekter i Gran Alacant, la Zenia, Punta Prima og Ciudad Quesada. Huset i Punta Prima skilte seg ut, og til vår glede aksepterte selger vårt mot tilbud.

VI hadde egentlig ikke tenkt å kjøpe, da vi reiste ned. Turen var tenkt som sondering av markedet. Ettermiddag og kveldene hadde vi til egen disposisjon, og vi var ute og så på gamlebyen i Alicante. Etter en del forsinkelser som skyldes selger, ble eiendommen vår. 

Vi gleder oss til å ta eiendommen i bruk og for de som planlegger kjøp i av eiendom i Costa Blanca sør, kan Spaniamegler1 anbefales.


Wenche og Einar FrisvoldNils-Arne Håland og Reidun Gimre

Her er vår opplevelse av boligkjøp gjennom Spaniamegler1:
 
Vi har i flere år lett etter hus i Spania på egenhånd og vært på visninger med diverse meglere, men aldri funnet noe vi har likt.
 
I November 2013 ringte vi til Spaniamegler1 etter å ha funnet noe vi likte på finn. Vi ble enige med Odd Harald Sørhaug om å ta en visningstur 01.03.2014. Det ble en del korrespondanse på forhånd slik at Spaniamegler1 kunne danne seg ett bilde av hva vi var ute etter.
 
Da vi kom ned til Alicante ble vi møtt av Hans Kristian Haug på flyplassen som var med oss hele tiden når vi var her nede. Det at han brukte mye av tiden på å høre hva vi var ute etter var veldig viktig for oss.
 
Alt skjedde på våre premisser. Hans Kristian Haug tok oss med for å se på de områdene som var interessante for oss. Vi likte oss best i Villamartin og dagen etter hadde Hans Kristian arrangert visninger på hus som var slik vi hadde beskrevet.
 
Det første huset vi så på sa bare pang. Etter en god tur med masse visninger ville vi tilbake til det første huset vi så på. Dette kjøpte vi. Hans Kristian Haug hadde med andre ord forstått meget godt hva vi kom til å like, og ikke like. Så slapp vi å bruke masse tid på hus som var dyrere enn det vi var ute etter, eller som ikke var slik vi ønsket at de skulle være.
 
Spaniamegler1 og staben der ordnet alt med kjøpet for oss på en meget positiv og betryggende måte, der vi følte oss meget godt ivaretatt på alle måter. Alt skjedde slik de sa det ville gjøre. Vi kunne bare lene oss tilbake og se at vi kom til dekket bord der vi fikk NIE nr, bank konto, avtale med strømselskap, vann, forsikring og alle formaliteter mot urbanisasjonen.
 
Siste helgen i Mai 2014 reiste vi ned for å overta huset, og som Spaniamegler1 hadde lovet stod alt klar til oss slik at overtagelsen ble en meget positiv opplevelse.
 
Det gode samarbeidet fortsatte like bra etter kjøpet som det var før kjøpet, og vi kan derfor Anbefale Spaniamegler1 v/Odd Harald Sørhaug på det varmeste for alle som tenker å kjøpe hus i Spania.

 
Reidun Gimre og Nils-Arne Håland


 

Reidun Wasa og Gunnar Jenson

Basert på våre erfaringer med Spaniamegler1 etter kjøp av rekkehus i Dona Pepa, Ciudad Quesada i Spania i 2014, mener vi at deres opplegg er veldig bra, og det anbefales hermed på det varmeste.

Vi følte at alle faser i eiendomskjøpet ble gjennomført på en trygg måte. For oss var dette viktig, spesielt med tanke på at vi var i et fremmed land, med egne lover, og et fremmed språk.


Videre nevnes:
  • Sponset visningsreise, med 5 dagers opphold på et flott hotell i Alicante, ble en førsteklasses opplevelse, avslappende og deilig
  • Boligvisning, basert på våre ønsker, med tanke på størrelse, pris og lignende, gikk uten stress og mas. Det ble også tid til en matbit mellom "slagene". Vi fant ganske raskt vår "drømmebolig"
  • Nødvendig papirarbeide ifb. med huskjøpet, besøk hos notarius, og kontakt med spansk bank, ble raskt og greit ordnet. Fullmakt, slik at meglers advokat kunne handle på våre vegne, ble ordnet, og vi slapp dermed å være til stede på overtakelsesdato
  • Overføring av penger til vår bank i Spania, og oppgjør forøvrig, gikk veldig greit
  • Overtakelsen av huset ble noe forsinket fordi selger hadde foretatt noen endringer i huset, som ikke var innmeldt til spanske myndigheter. Takket være meglers advokat, ble dette ordnet, slik at vi ikke skulle få noen problemer eller utgifter med dette i ettertid
  • Første besøket i det nye huset var spennende. Vi ble hentet på flyplassen av meglers representant. Han brakte oss til huset, som var ryddet og rengjort iht. avtalen. Vi bestilte umiddelbart utskifting av alle låser. Dette ble utført til avtalt tid og pris
  • Opprettelse av testamente er viktig ved eiendomskjøp i Spania. Sammen med meglers advokat, ble dette ordnet raskt og greit

Vi føler at vi fikk en fin motakelse og en god behandling av Spaniamegler1. Alle representantene vi var i kontakt med , var hjelpsomme, blide og hyggelige.

Deres tjenester anbefales på det varmeste.


Med vennlig hilsen
Reidun Wasa og Gunnar Jenson

 

Jorunn Finstad og Morten Hammerhaug

Rundt juletider 2013 begynte vi å snakke «alvorlig» om å kjøpe en ferieleilighet i Spania. Vi søkte selv mye på nettet, og fant et svært stort utvalg av leiligheter i alle prisklasser og i ulike områder. Dette syntes vi det var litt vanskelig å forholde oss til, ettersom vi ikke var særlig godt kjent på fastlandet i Spania. Vi ble svært glade da vi fant en norsk megler, Spaniamegler1, med kontor i området der vi bor i Norge.

Vi tok kontakt på telefon med Knut Erik Sørhaug på deres kontor i Norge, og ble møtt  hyggelig og profesjonelt. Vi fikk en svært grei informasjon om kjøpsprosessen og hvordan de kunne bistå oss. Vi ble bedt om å tenke grundig gjennom hva våre behov var i forhold til f.eks geografisk område, størrelse, pris, omgivelser. Deretter avtalte vi ei visningshelg i mai, hvor vi ble svært godt tatt vare på.

Vi ble henta på flyplassen av Odd Harald Sørhaug fra kontoret i Spania, og ble allerede 1.visningsdag tatt med til «den leiligheten» som var riktig for oss. Vi bestemte oss for å kjøpe denne leiligheten, og resten av helga ble vi geleidet rundt og bistått på en utmerket måte i forhold til å få i gang den formelle prosessen. I løpet av sommeren har vår fullmektig i Spania ( som Odd Harald opprettet kontakt med), ordet alle papirer og nødvendige godkjennelser. Bl.a. ble det opprettet kontakt med spansk bank med skandinavisk-talende kontaktperson, samt sørget for at leiligheten var forsikret til en god pris fom den dagen skjøtet ble underskrevet.


Den 2.august reiste vi spente nedover for å ta over vår nye og totalrenoverte leilighet. Også denne gangen ble vi møtt på flyplassen av en trivelig ansatt hos Spaniamegler1(også norsk), som overleverte oss nøklene :)

Ettersom leiligheten var under renovering da vi var på visningstur, hadde vi ikke sett leiligheten i ferdig stand. Vi var derfor svært spente da vi låste oss inn for første gang. Her ble vi møtt av en lys, trivelig og moderne leilighet – akkurat som vi var lovt! Selvfølgelig var det ting som vi ønsket å endre på, og et par taklamper manglet. Vi tok kontakt med vår fullmektig Sheila (som også er skandinavisk-talende) på telefon, og det ble ordnet opp på en god måte – selv i den spanske fellesferien!

Vi vil  takke for all god hjelp i denne prosessen, og uten denne hjelpa hadde vi aldri tatt sjansen på å handle bolig i utlandet.  Vi kommer nok til å ha glede av denne handelen i mange år framover :)

Mvh
Jorunn Finstad og Morten HammerhaugReidar og Janne Ødegaard

Her vår opplevelse av kjøp igjennom Spaniamegler1:

Vi hadde vært flere turer på egen hånd og tittet på boliger i området syd for Alicante, og falt for en bolig i La Marina, 20 min syd for flyplassen. Vi var på visning i boligen med et engelsk meglerfirma. De var både hyggelige og hjelpsomme, men vi ønsket å kjøpe igjennom en norsk megler. Dette fordi vi syntes det er enklere å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk, spesielt ifm boligkjøp hvor det ofte blir en del spørsmål.

Etter flere søk på nettet falt valget på Spaniamegler1, og vi tok kontakt med de pr mail med spørsmål om de kunne selge denne boligen. Fikk raskt svar fra Odd Harald Sørhaug om at det var ikke noe problem for han hadde denne boligen i egen database.

Etter dette så ordnet Spaniamegler1 alt for oss, selve kjøpet, NIE nr, bankkonto, overtagelse av boligen, offentlige papirer osv. Vi behøvde ikke reise ned i det hele tatt. Det eneste vi behøvde å ordne i Norge var fullmakter hos Notarius (Byretten) og fylkesmannen.

Alle henvendelser gikk via mail og tlf, og spørsmål fra oss ble besvart av Odd Harald fortløpende.

Det vi følte litt ubehaglig hadde ingenting med Spaniamegler1 å gjøre, men at vi selv ikke hadde kontroll på noe i prosessen. Vi sitter i Norge og gir alle fullmakter og overføring av penger til ukjente personer i Spania. Vi leser stadig om personer som blir lurt, men heldigvis var det ingenting å bekymre seg over, overtagelse og alt har vært iht avtaler.

Må også nevne Carlos, samarbeidsparter til Spaniamegler1, som møtte oss når vi kom ned og tok over boligen. En veldig blid og hyggelig mann, som i tillegg tar på seg alle type oppdrag. Vi ønsket noe arbeid utført i vår bolig, og dette ble pent utført til avtalt tid og pris.

Vi setter veldig pris på at kjøpet har vært fritt for overraskelser, og at alle avtaler har blitt holdt. Alt har foregått raskt og effektivt.

Alt i alt er vi meget fornøyd med kjøpet via Spaniamegler1 og Odd Harald Sørhaug.

Vår opplevelse er at Spaniamegler1 trygt kan anbefales til andre som går i tankene om å kjøpe bolig i Spania.

Med vennlig hilsen
Reidar og Janne Ødegaard, MossDagrun og Ole Gjervik

Etter flere år med leid feriebolig i området Gran Alicant, bestemte vi oss for å se etter noe eget i dette området.

Under feriopphold i februar 2014, tok vi telefonkontakt med Spaniamegler1 som ordnet første møte alt neste dag. Etter samtale med klargjøring av våre ønsker, ble vi vist flere boliger i dette området. Vi brukte litt tid på å bestemme oss, uten at vi ble utsatt for noe kjøpepress.

Vi har følt oss godt ivaretatt gjennom hele kjøpsprosessen. Megler ordnet med alle praktiske ting som tilgang til vann, strøm og opprettelse av bankkonto for autotrekk av faste utgifter. Da vi hadde behov for hjelp til diverse utbedringer og forandringer i hus og hage ble det formidlet kontakt med Carlos Sanches. Her har vi også hatt godt samarbeid.

Vi kan trygt anbefale Spaniamegler1.

Vennlig hilsen.
Dagrun og Ole GjervikSiv Karin og Jan Magne

Da vi var i Spania for å se på hus var vi i kontakt med flere meglerfirma, men det var først da vi kom i kontakt med Odd Harald (eller Spaniamegler1) at ting begynte å skje. Vi opplevde en profesjonell behandling, hvor alt ble nøye beskrevet og dokumentert av Spaniamegler1. Selve handelen og alt som måtte på plass før vi kunne få nøkkelen til huset vårt, ble fikset av Odd Harald og en lokal advokat ved hjelp av fullmakt fra Norge.

Vi kunne flytte rett inn og alle papirer fra Notarius, forsikring på boligen, avtale med strømleverandør mm ble overlevert oss og gjennomgått sammen med Spaniamegler1.

Spørsmål vi har hatt etter kjøpet er besvart på en grei måte, og det er også fra kontoret i Gran Alacant med hjelp av Natalia vi har fått satt opp Spansk testamente, godkjent av notarius slik at det blir enklere for arvingene våre.

Vi kan trygt anbefale Nordmenn uten erfaringer med kjøp av eiendom i utlandet å velge Spaniamegler1.

Mvh
Siv Karin og Jan MagneHilde og Øystein Granly

Vi kom til Spania med begrenset kunnskap om landet og spesielt alle viktige detaljer rundt kjøp og salg av eiendom. Vi ble tatt imot på best mulig måte og møtte en megler med høy kompetanse på de områder vi kjente lite til. Vi ble tatt med på mange aktuelle objekter, hvor det ble spisset inn etter våre ønsker. På en fin måte fant vi flere gode alternativer, og det behagelige var at det ikke var noe kjøpepress noen gang.

Gjennom hele kjøpsprosessen har vi følt oss godt ivaretatt og geleidet gjennom alle de spanske formalitetene på en veldig god og profesjonell måte.

Etter at kjøpet var i havn fortsatte den gode dialogen slik at vi hele tiden har følt oss trygge og godt ivaretatt på alt som ble gjort. Vi fikk der knyttet kontakt med en meget dyktig mann som hjalp oss med alt mht rehabilitering, som helt klart har spart oss for mange bekymringer og ekstra kostnader.

Vi kan trygt anbefale Odd Harald Sørhaug i Spaniamegler1 til alle som er på jakt etter fast eiendom i denne regionen.

Mvh
Hilde og Øystein Granly, TjømeMette og Per Erik Hverven

Vi kjøpte hus i Spania sommeren 2013, gjennom spaniamegler1. Vi fikk all nødvendig bistand og hjelp i forbindelse med kjøpet, noe som gjorde handelen både enkel og uproblematisk. Vi fikk god bistand i valg av sted, noe som var veldig viktig for oss. Valget for oss, ble Orihuela Costa,Playa flamenca. Med sin unike nærhet til alt, gangavstand til kjøpesentre, restauranter, stranden og et mangfold av aktiviteter, men samtidig stille og rolig, var det for oss et naturlig valg. Vi har fortsatt meget god bistand fra Spaniamegler1, da de bistår oss juridisk, følger opp og klargjør nødvendige dokumenter, regninger etc. for oss. Vi vil gi all takk til spaniamegler 1, v/Odd Harald Sørhaug og hans stab, for all den hjelp/bistand de har gitt oss og fortsatt gir oss.

Vi vil anbefale Spaniamegler1 når det skal kjøpes hus i Spania.

Med vennlig hilsen
Mette og Per Erik HvervenAstrid Lorentzen og Jan Flåto

Her er våre inntrykk og erfaringer i forbindelse med å handle bolig gjennom Spaniamegler1.

1. Vi fikk kontakt med Spaniamegler1 via en besvarelse på internett hvor vi la inn beskjed om at vi ønsket å bli kontakte for mulig kjøp av bolig på Costa Blanca kysten. Besvarelsen var rask med god informasjon om meglerhuset vedlagt.

2. Etter å ha oversendt vår «kravspesifikasjon» til Spaniamegler1 ved Odd Harald Sørhaug (heretter kalt Odd ), fikk vi en reisedato og en uke i Spania som passet oss.

Odd satte av sin tid til oss eksklusivt denne uken. Han hentet oss på Alicante flyplass kl 23.30 om kvelden , og innlosjerte oss på et bra hotell sentralt i Alicante.

Meget positiv og hyggelig mottakelse . Hotellet ble i tillegg betalt av Spaniamegler1, noe ingen andre meglerhus vi var i kontakt med kunne tilby!!

3. I uken som fulgte ble det sett på diverse boalternativer i området syd for Alicante, tilpasset vår allerede oversendte spesifikke ønsker, med en alltid imøtekommende Odd ventende utenfor hotellet med bil om morgenen.

Vi følte virkelig at vi ble tatt vare på. Samtidig var det også lagt opp til at man hadde «fri» om ettermiddagen, slik at man på egen hånd kunne bli litt kjent i Alicante.

4. Vi kjøpte leilighet i Gran Alacant, et område man absolutt bør vurdere hvis der finnes noe ledig, og foretok en besiktigelse hvor der ble notert opp mangler i leiligheten som man ønsket å få rettet opp før endelig overtakelse / betaling.

Dette ble gjort og gjennomført på en meget profesjonell måte, og vi fikk akkurat det resultatet vi ønsket.

5. Når det gjelder oppfølging generelt gjennom papirmølla i Spania, så ordnet Odd med absolutt ALT. Til og med alt som hadde med faste utgifter å gjøre. Kommunale avgifter, eiendomsskatt etc ble ( og blir betalt ) uten at vi gjorde annet enn å sørge for at det var opprettet en konto i stedlig bank (noe vi også fikk hjelp til av Odd ).

Vår erfaring med Spaniamegler1 og Odd er meget positiv.

Selv jobber undertegnede ( Jan ) som daglig leder i et eiendoms – og utviklingsselskap og besitter derfor kunnskap nok til å kunne anbefale Spaniamegler1 som en meget seriøs aktør.

Hilsen to meget fornøyde kunder
Astrid Lorentzen og Jan FlåtoKaren

Vi ble nysgjerrig på å se på markedet etter siste besøk til svigerfar i høstferien, prisene så veldig gunstige ut. Så vi begynte å se på nettet på boliger og hvem som drev som aktører der nede.

Vi valgte å ta kontakt med Spaniamegler1 fordi det var et Norsk firma, og det så ut som de kunne hjelpe deg med det meste innefor et boligkjøp og det som kommer etter selve handelen. Så vi ble med på en uforpilktende visningstur. En hyggelig ung trønder møtte oss på flyplassen, som tok oss med på det vi ønsket å se på de 5 dagene vi var der.

Vi var veldig usikre på om vi ønsket bolig nå, og hva vi ønsket, leilighet, nybygg, rekkehus m.m. og der synes jeg Hans Kristian var veldig flink til å la oss se det meste på markedet innenfor de områdene vi på forhånd hadde sagt vi ønsket å se. Da fikk vi eliminert ut ting vi tidligere hadde vurdert.

Vi endte opp med en større bolig enn det vi hadde tenkt på forhånd. Vi hadde tenkt å kjøpe leilighet først og deretter bytte til en større bolig etterhvert, men nå sitter vi med enderekkehus og stor uteplass :)

I dagens samfunn med nettbruk gikk det meste av selve handelen i orden over nettet. Vi måtte til notarius i Trondheim for å få stemlet en fullmakt til en advokat som tar av seg alt rundt huskjøpet i Spania.

Vi har nylig vært nedover for overtagelse av boligen. Det eneste vi synes var litt synd er at det ikke ble nok tid fra oppgjøret til vi kom ned, sånn at vann og strøm ikke var i orden. Men det ble det i løpet av uka.

Vi ble møtt av en veldig hyggelig kar som heter Carlos som samarbeider med Spaniamegler1. Han tilbyr det meste av tjenester som malerarbeid, snekkerarbeid, hva det måtte være en har bruk for når det gjelder vedlikehold av boligen. Tolk var han også :)

Vi fikk også god hjelp til møbelhandling, så neste gang vi kommer ned skal det meste være på plass.

Ser for oss å bruke hans firma til vasking av boligen når vi leier ut til kjente.

Så nå venter mange år med oppvarmingsturer til Spania. Vi ser for oss at bruken blir størst i det kalde vinterhalvåret i NorgeJ

Mvh
KarenMinoo og Petter

Vi ble tatt imot på Alicante ALC av Odd Harald som hadde booket oss inn på et 5-stjerners hotell midt i Alicante by. Der ble vi hentet hver dag fra kl 10 på morgenen og vi fikk se flere boliger etter våre kriterier. På Spaniamegler1-kontoret hilste vi på flere ansatte og advokaten. De tok godt vare på oss og vi fikk alt av info vi trengte å vite. Vi fant oss en flott leilighet som passet perfekt til våre forventninger. Advokaten i Spaniamegler1 ordnet alt som må gjøres før overtakelse, blant annet Notarius og bankkonto. Spaniamegler1 presenterte oss for et firma som kan pusse opp, vaske og hjelpe til med å kjøpe innredning, og nå har vi store planer sammen. Nå er vi eier av en flott leilighet i La Calma og vi anbefaler absolutt Spaniamegler1 til kjøp av bolig i Spania.

Mvh
Minoo og PetterPeder og Torill

På enkelte tidspunkter i prosessen, følte vi en viss grad av usikkerhet. Først med den raske underskiften på flyplassen, deretter på grunn av blanco-fullmakten, og senere på grunn av den store overføringen av penger, uten å ha annen sikkerhet enn ditt ord. Hadde det ikke vært for at du var norsk, hadde vi ikke turt å gjøre det på denne måten. Vi må medgi at vi så muligheten for å bli lurt som stor, selv om vi egentlig ikke trodde det, men vi ble advart av mange!!

Vi ser selvsagt i ettertid, at det ikke var noen grunn til engstelse, for alt gikk jo slik som du lovet, og alt har ordnet seg til det beste for oss, på en god og effektiv måte. Jeg hører av andre som har kjøpt hus i Spania, at det har tatt mye lengre tid, enn hva det gjorde for oss, og at de i tillegg har hatt mange problemer.

Vi flyttet jo inn etter kun et par måneder, og det må vel være rekordraskt. Alle formalitetene, inklusive testamenet og nettbank, kom i orden innen 5 mnd. Det siste tok jo litt tid, fordi vi måtte være tilstede selv.

En annen sak vi må takke for, er at du fikk Carlos til å møte oss på flyplassen. Vi fikk full tillitt til han allerede etter kort tid, og han er en usedvanlig sympatisk og real mann. Han hjalp oss gjennom, og tok seg av oss den første vanskelige uken, da det meste gikk feil, og ordnet med folk som kunne hjelpe oss. Han var selv tilstede hver gang det var fagfolk hos oss. Han har også fått ansvaret for ettersyn med huset, noe vi finner meget trygt. En bra person til å hjelpe nyinnflyttede i gang!

Som du sikkert forstår, er vi godt fornøyd med det meste, ditt firma, deg, dine advokater , Carlos og selvsagt huset vårt.Vi har ingen problemer med å anbefale Spaniamegler1/ Sunterra Real Estate, Spania til andre potensielle kjøpere, og folk vi kjenner.

mvh
Peder og TorillRolf Vabø

Vi kom tilfeldigvis over Spaniamegler1 da vi lette etter spanske eiendommer på Internett i mars 2013. Vi tok kontakt på telefon, og avtalte visningstur på kort varsel. Odd Sørhaug møtte oss på flyplassen (Alicante), plasserte oss på hotell, kjørte oss rundt i dagevis, var med og så på eiendommer og formidlet kontakt med megler og advokat. Underveis i prosessen brakte vi inn nye momenter, og ombestemte oss flere ganger. Alt ble tatt på strak arm, og uten sure miner. Etter handelen har vi fått god hjelp til kontakt med håndverker. Vi endte opp med en leilighet i Torrevieja som passer godt til oss, og som vi er meget godt fornøyd med. Selve kjøpsprosessen gikk helt uten problemer av noe slag. Det skal Odd Sørhaug ha en stor del av æren for.

mvh
Rolf VabøStåle Pedersen og Magne Johansen

Vi er et lite firma som i desember 2012 besluttet å undersøke det Spanske markedet for kjøp av en leilighet eller et hus, og tok da kontakt med flere ulike meglere, Norske og utenlandske. Etter noe korrespondanse falt valget på Spaniameler1 i det de fremsto seriøse og kundeorienterte.

Vi, med deler av familie, ankom Alicante flyplass i februar 2013 på en visningsreise. Der ble vi møtt av Odd Harald som innlosjerte oss på hotell Gran Sol i Alicante på Spaniamegler1 sin regning. Etter et par dager avklimatisering var vi klar for omvising og ble hentet av Odd Harald i en praktisk bil med plass til oss alle. Vi hadde på forhånd oversendt ønsker og etter våre beskrivelser var visningsobjektene helt relevante.

Mellom visningene ble vi traktert på beste måte med lokal omvisning, mat og forfriskinger og dette ga tid til å diskutere, stille spørsmål og vurdere hva vi hadde sett. Vi ble oppfordret til å ta bilder, samt ikke å se på for mange objekter hver dag, noe som viste seg å være meget smart og ga etterhvert som dagene gikk et godt grunnlag for å velge hva som var mest interessant for oss. Allerede på dette stadiet deltok Spaniamegler1 sin spanske samarbeidspartner på alle visningene, noe som senere skulle vise seg å være bra.

Etterhvert falt valget på et rekkehus i Playa Flamenca, Orihuela Costa, bare noen hunder meter fra La Zenia Boulevard kjøpesenter, få minutter fra strender og et utvalg resturanter. Golf, tennis, fotballbane og treningsenter befinner seg også i nærheten

Det viste seg at vårt kjøp var noe komplisert siden huset var en del av et arveoppgjør med utenlandskeeiere og flere involverte arveparter. Dette måtte da håndteres både i England og Spania, noe som ble proffesjonelt utført av Spaniamegler1 og deres spanske samarbeidspartner. At vi er et Norsk firma medførte også noe merarbeid, men dette ble også meget godt ivaretatt og vi er nå også registret i Spania, noe som er en lovbestemt forutsetning. Selvfølgelig tok dette byråkratiet tid og måtte håndteres av spanske meglere og myndigheter. Det ble nødvendig å gi ansatte ved den spanske samarbeidsmegleren utvidede fullmakter til å handle på våre vegne, noe som ga oss innsikt i spanske, norske og internasjonale bestemmelser ift. tinglysning via publikus notarius, bruk av autoriserte oversettere og apostiller med god veiledning fra Spania. Store deler av betalingen ble tidlig overført til dette firmaet, slik at vår troverdighet ble opprettholdt, noe som vi ift. valutaendringer sparte mye på etterhvert. Det ble dermed mye direkte kontakt mellom oss og firmaets skandinavisktalende megler, samt ledelse. Alt i parallell dialog med Odd Harald, som fulgte opp der det var nødvendig og forespurt. Kort fortalt begynte vi å benytte rekkehuset i juli 2013, via leiekontrakt, mens det endelige skjøtet ikke ble ferdigstilt før i desember samme år.

Vår konklusjon etter denne forholdsvis kompliserte og langvarige byråkratiske reise, er at Spaniamegler1 og deres spanske samarbeidsmegler er meget troverdige og til enhver tid innehar et innstendig ønske om å finne de beste løsninger for oss som kunder. Nå ser vi frem til mange Spaniasesonger og fortsatt samarbeid med Spaniamegler1, som selvfølgelig fortsatt ivaretar våre interesser i og omkring rekkehuset.

Ståle Pedersen og Magne JohansenMiriam og Svein Johansen

Spaniamegler1 hjalp oss å finne et fint hus i et område og pris som passet til oss. På visningsturen opplevde vi bare positive ting. De tok godt vare på oss og vi fikk all informasjon som vi behøvde. Turen hadde et godt opplegg angående opphold og visningsobjekter. Spaniamegler1 ordnet alle dokumenter på kjøpet, noe som gjorde det enkelt for oss.

Vi er veldig førnøyd og takker for hjelpen.
Bruker dere Spaniamegler1 ved kjøp av hus i Spania vil der få veldig grei bistand.

Mvh.
Miriam og Svein JohansenMerete og Leif Einar Falnes

Grunnen til at vi valgte Spaniamegler1 var for det første at det var norske kontakter, som snakket norsk. Spaniamegler1 har egen advokat i Spania og i tillegg avtale med advokat i Norge. De hadde mange hus og leiligheter i et område som vi var interessert i. I tillegg hadde de gode forbindelser til så vel entrepenører som bygget nytt, som til andre aktører som solgte brukte leiligheter. Vi var der en uke, og alle avtaler som ble avtalt og inngått ble fulgt til punkt og prikke fra Spaniamegler1s side. De ordnet alt fra hotell til kjøring fra og til flyplass og viste oss i tillegg området rundt der vi var på jakt etter leilighet, både fordeler og bakdeler.

Vi fant det vi var på utkikk etter, til en god pris. Alt ble ordnet av Spaniamegler1 vedrørende salg, opprettelse av bankonto, skjøte og forsikringer m.m. Alle henvendelser og spørsmål fra vår side er blitt besvart omgånde på en ryddig og grei måte. Vi har til nå opplevd å bli godt ivaretatt av Spaniamegleren 1.

Merete og Leif Einar Falnes